Меню

Макарчук Марина Олександрівна

Макарчук Марина Олександрівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: Старший викладач
Email: genetica2015@udau.edu.ua

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

  

 

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Макарчук Марина Олександрівна
Посада Старший викладач 
Освіта Уманський державний аграрний університет, 2005 р.
Магістр з агрономії за спеціальністю «Агрономія», диплом ЕР №  27697504, 15 червня 2005 року.
Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук
ДК № 042026 від 26 квітня 2017 року.
Спеціальність  06.01.05 – селекція і насінництво;
Аспірантура 2006-2008 рр., Уманський державний аграрний університет
Тема дисертаційної роботи  «Удосконалення методів кросбридингу для підвищення ефективності виробництва гібридного насіння кукурудзи».
Останнє підвищення кваліфікації Білоцерківський національний аграрний університет Програма підвищення кваліфікації: Методологія викладання дисциплін: «Насіннєзнавство» та «Генетика», для здобувачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК00493712/0000514-17 від 02 червня 2017 року.
Нагороди, звання Грамота Уманського національного університету садівництва (вересень, 2017)
Грамота Уманського національного університету садівництва (вересень, 2018)
Грамота Уманського національного університету садівництва (вересень, 2019)
Стаж роботи загальний –  16 рік;
 педагогічний – 5,2 років
Дисципліни, що викладає: «Генетика», «Селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур», «Генетика з основами селекції», «Основи селекції».
Сфера наукових інтересів Генетика, селекція рослин, насіннєзнавство
Тема дослідження «Удосконалення методів селекції зернобобових культур та кукурудзи»

  

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

Монографії:
1. Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії. Монографія. За ред. О.І. Улянич. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2021. С. 452 (155-174).
Навчальні посібники
1. Захист рослин. Терміни і поняття : навч. Посібник. / Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов̓як та ін.; За ред. Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов̓яка. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 408 с.
Статті у наукових виданнях, включених до Міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
Диордиева И. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Ренгач П. Н., Коцюба С. П., Макарчук М. А. Использование спельты (Triticum spelta L.) в селекции на качество зерна тритикале (Triticosecale Witmack). Сельскохозяйственная биилогия, 2019. Т. 54. № 1. С. 31–37. DOI: 10.15389/agrobiology.2019.1.31eng. 
Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН:
1. Макарчук М. О. Врожайні якості насіння кукурудзи гетерозисного гібрида Піонер-Гран 3978 залежно від генотипу материнського компонента. Бюлетень Інституту зернового господарства. 2008. № 33–34. С. 196–199.
2. Парій Ф. М. Використання генетичних маркерів у виробництві гетерозисного гібридного насіння / Ф. М. Парій, О. П. Опалко, М. О. Макарчук, Я. Ф. Парій, В. В. Кондратюк // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. 2008. Вип. 67. С. 63–67. (Здобувачем проведено аналіз літератури, отримано експериментальні дані,підготовлено статтю до друку, внесок здобувача – 50 %).
3. Макарчук М. О. Вдосконалення технології стерилізації для мікроклонального розмноження гібридної кукурудзи. «Автохтонні та інтродуковані рослини» Збірник наукових праць. 2015. Вип.11. С. 130–137.
4. Макарчук М. О. Врожайні якості насіння гетерозисного гібрида кукурудзи Гран-6 залежно від генотипу материнського компонента та агроекологічних умов зони вирощування. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. 2015. Вип. 95. С. 67–73.
5. Макарчук М. О. Формування елементів структури продуктивності кукурудзи залежно від генотипу гібридів і зони вирощування. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2016. Вип. 88. С. 231–239.
6. Макарчук М. О. Ефективність вирощування зерна кукурудзи у різних агроекологічних зонах залежно від генотипу материнського компонента гетерозисного гібрида Піонер-Гран 3978. Збірник наукових праць Уманського ДАУ «Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування». 2008. С. 444–449.
7. Макарчук М.О. Адаптивна здатність гібридів кукурудзи залежно від наявності в їх материнському компоненті генетичних маркерів. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2016. Вип. 89. Ч.1: Сільськогосподарські науки. С. 87–95. 
8. Макарчук М.О. Урожайність і адаптивна здатність гібридів кукурудзи у різних грунтово-кліматичних умовах. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2016. Вип. 90. Ч.1: Сільськогосподарські науки. С. 103–110..
9. Макарчук М.О. Варіювання основних морфологічних та господарсько-цінних ознак ліній кукурудзи цукрової в умовах Правобережного Лісостепу. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2020. Вип. 97. Ч. 1. С. 122-128.
10. Макарчук М.О. Господарсько-цінні властивості селекційних зразків нуту (Cicer arientum L.) в умовах Правобережного Лісостепу. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2021. Вип. 98. Ч. 1. С. 210-219.
Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних:
9. Макарчук М. О. Екологічна пластичність і стабільність гібридів кукурудзи залежно від їх генетичної системи контрольованого розмноження. Вісник Сумського НАУ. 2015. Вип. 9 (30). С. 28–32.
10. Макарчук М. О. Особливості формування елементів структури продуктивності кукурудзи залежно від наявності в їх материнському компоненті генетичних маркерів [Електронний ресурс]. Наукові доповіді НУБіП України. 2016. № 2 (59). Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/275
11. Макарчук М.О. Адаптивна здатність гібридів кукурудзи залежно від наявності в їх материнському компоненті генетичних маркерів. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2016. Вип. 89. Ч.1. С. 87–95.
.
12. Макарчук М.О. Урожайність і адаптивна здатність гібридів кукурудзи у різних грунтово-кліматичних умовах. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91. Ч.1. С. 108–120.
13. Макарчук М.О. Урожайність гетерозисних гібридів кукурудзи (Zea mays L.) ФАО 280-290 в умовах Правобережного Лісостепу. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2021. Вип. 99. Ч. 1. С. 192-203.
Матеріали науково-практичних конференцій
1. Макарчук М. О. Використання генів чоловічої стерильності для виробництва гетерозисного гібридного насіння кукурудзи. Молодь та поступ біології: Збірник тез Другої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, (Львів, 21–24 березня 2006 р.) — Львів, 2006. — С. 144–145.
2. Макарчук М. О. Врожайність гетерозисної гібридної кукурудзи залежно від форми стерильності материнського компонента. Тези доповідей молодих учених: Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери», (Харків,19–21 листопада 2007 р.) — Харків, 2007. — С. 166–167.
3. Makarchuk M. O. The peculiarities of the interlinear crossing of Zea mays L. corn in the condsitions of central Forest–Steppe and Chestnut Steppe of Ukraine. Proceedings of the III International young scientists conference Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Dedicated to 100 anniversary from birth of famous ukrainian lichenologist Maria Makarevych (Odesa, 15–18 May, 2007), – Odesa: Pechatniy dom, 2007. – P. 207.
4. Макарчук М. О. Особливості вирощування гетерозисного гібрида кукурудзи Гран-6 та його коізогенних аналогів. Біологія: від молекули до біосфери: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців, (Харків, 18–21 листопада 2008 р.) — Харків, 2008. — С. 193–194.
5. Макарчук М. О. Особливості формування врожаю нових гібридів кукурудзи на краплинному зрошені. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи застосування краплинного зрошення для інтенсифікації садівництва, виноградарства і овочівництва», (Київ, 30 березня 2012 р.) — Київ, 2012. — С. 30–31.
6. Макарчук М. О. Збиральна вологість зерна кукурудзи залежно від материнського компонента та агроекологічних умов зони вирощування. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», (Київ, 19–20 листопада 2014 р.) — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. — С. 63–64.
7. Опалко А. И., Макарчук М. А. Совершенствование производства семян гибридной кукурудзы. Продовольственная безопасность и устойчивое сельское развитие: Глобальные, национальные и региональные аспекты: Материалы Международной научно-практической конференции. — Нальчик: КБГАУ, 2014. — С. 37–40. (Здобувачем проведено аналіз літератури, отримано експериментальні дані, підготовлено статтю до друку, внесок здобувача – 70 %).
8. Макарчук М. О. Генетичні методи контролювання чистоти гібридного насіння кукурудзи. Гетерозис: досягнення та проблеми: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, (Умань, 18–20 березня 2015 р.) — Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. — С. 58–60.
9. Опалко А. І., Макарчук М.О., Поліщук О.В. Проблеми і перспективи використання гетерозисного ефекту у селекції рослин. Гетерозис: досягнення та проблеми: .тези доповідей Міжнародної наукової конференції, (Умань, 18–20 березня 2015 р.) — Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. — С. 86–89. (Здобувачем проведено аналіз літератури, отримано експериментальні дані, підготовлено статтю до друку, внесок здобувача – 30 %).
10. Опалко А. И., Макарчук М.А. Генетические системы контролируемого размножения кукурудзы. Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве: Международная научно–практическая конференция, (Киров, 2–3 апреля 2015 г.) — Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2015. — С. 397–402. (Здобувачем проведено аналіз літератури, отримано експериментальні дані, підготовлено статтю до друку, внесок здобувача – 70%).
11. Макарчук М. О. Адаптивна здатність коізогенних аналогів гібрида кукурудзи Гран–6 залежно від материнського компонента та агроекологічних умов вирощування. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки», (Умань, 20 листопада 2015 р.) — Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. — С. 75–77.
12. Макарчук М.О. Особливості вирощування цукрової кукурудзи для споживання у свіжому вигляді. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. // Умань: ВПЦ «Візаві».  2017. С. 52–53.
13. Опалко А.І., Макарчук М.О. Організація самостійної роботи студентів при викладанні курсу «Селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур». Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання) // Матеріали VI міжнародної наукової конференції (м. Умань, 15–17 березня 2017 р.) / [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. — Умань, 2017. — С. 187–192. 268., (26)
14. Макарчук М.О. Особливості вирощування цукрової кукурудзи для споживання у свіжому вигляді. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. С. 52–53.
15. Макарчук М. О. Роль цукрової кукурудзи у дієтичному харчуванні. Овочівництво України: історія, традиції, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. С. 52–54.
16. Макарчук М.О. Рівень прояву господарсько-цінних ознак у цукрової кукурудзи // Селекційно-генетична наука і освіта: матеріали VII міжнародної наукової конференції, Парієві читання, 19–21 березня 2018 р / редкол. О.О.Непочатенко та ін. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.». 2018. С. 157–158.
17. Макарчук М.О. Особливості селекції овочевого гороху Pisum sativum L. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноваційні технології» / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. Ред.) та ін. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2018. С. 63–64.
18. Макарчук М.О.  Перспективи виробництва цукрової кукурудзи. Матеріали IV Міжнародна науково-практична конференція «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» 17–18 травня 2018 р. Умань, 2018. С. 53-55.
19. Макарчук М.О. Джерела стійкості гороху овочевого до пошкодження шкідниками та ураження хворобами. Всеукраїнська науково-практична конференція «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі». Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 152–153.
20. Макарчук М.О. Особливості використання генетичних систем контрольованого розмноження для отримання гібридів цукрової кукурудзи. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки» присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань. 2018. С. 104–106.
21. Олефір В.О., Поліщук С.І., Макарчук М.О. Врожайність та збиральна вологість зерна гібридів кукурудзи. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки» присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань. 2018. С. 127–130.
22. Охрименко С.О., Абрамович О.В., Макарчук М.О. Вплив найбільш поширених хвороб на врожайність кукурудзи. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки» присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань. 2018. С. 130–132.
23. Халявка О.В., Макарчук М.О. Вплив найбільш поширених хвороб на врожайність гороху. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки» присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань. 2018. С. 180–181.
24. Макарчук М.О. Урожайність кукурудзи залежно від параметрів пилкоутворюючої здатності. Матеріали VIII міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Паріэві читання) (18–20 березня 2019 р.). Умань. 2019. С. 140–142.
25. Макарчук М.О, Аналіз впливу «нового клімату» на вирощування кукурудзи. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Актуальність питання агротехнологій». Уманський НУС. 2019. С. 29–30.
26. Макарчук М.О. Особливості селекції зернобобових культур нут (Cicer arietinum L.). Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр. приурочена 175-річчю Уманського НУС», (14–15 травня 2019 р.). 2019. С. 60–62.
27. Макарчук М.О. Особливості селекції квасолі звичайної Phaseolus vulgaris L. Іноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали V  міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня). Умань. 2019. C. 53–56.
28. Макарчук М.О. Особливості вирощування гороху овочевого в умовах Правобережного Лісостепу. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26 червня 2019 р.). Умань. 2019. С. 70-71.
29. Макарчук М.О. Вплив кліматичних умов зони вирощування на ріст і розвиток гороху овочевого (Рisum sativum L.). Інноваційні розробки молоді в сучасному овочівництві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (03 жовтня 2019 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С 79–80.
30. Макарчук М.О. Збиральна вологість зерна вихідного матеріалу цукрової кукурудзи залежно від ґрунттово-кліматичних умов правобережного лісостепу Інноваційні розробки молоді в сучасному овочівництві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (03 жовтня 2019 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 81–83.
31. Макарчук М.О. Встановлення генетичного потенціалудосліджуваних сортів квасолі різного географічного походження. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали ІХ Міжнародної наукової практичної конференції (19 березня 2020р.). Умань, 2020. С.122124.
32. Макарчук М.О. Вирощування розлусної кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали ІХ Міжнародної наукової практичної конференції (19 березня 2020р.). Умань, 2020. С.124125.
31. Макарчук М.О. Мікотоксини - накопичення у зерні та їх згубний вплив. The 15 th International scientific and practical conference. MODERN SCIENCE AND PRACTICE (4-5 May, 2020). Varna, Bulgaria, 2020. P. 286288.
32. Макарчук М.О. Вплив погодних умов на формування врожаю кукурудзи. The 16 th International scientific and practical conference. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE (11-12May, 2020). Graz, Austria, 2020. P. 269270. 
33. Макарчук М.О. Кукурудза і новий небезпечний шкідник.  The 17 th International scientific and practical conference. SCIENCE, TRENDS AND PERSPECTIVES (18-19 May, 2020). Tokyo, Japan, 2020. P. 240241.
34. Макарчук М. О. Ріст і розвиток  цукрової кукурудзи у грунтово кліматичних умовах півдня України. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної online-конференції/."Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва". Умань (28-29 травня 2020 року, м. Умань). 2020. С. 59–61.
35. Макарчук М. О., Полянецька І. О. Оцінка гібриждних комбінацій кукурудзи за стійкістю до пошкодження шкідниками в умовах Правобережного Лісостепу.The XXII th  International sсientific and practical conference "THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND ADAPTATION  OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE" (22-23 June, 2020). Helsinki, Finland 2020. P. 209–211.
36. Полянецька І. О., Макарчук М. О. Лабораторна схожість та енергія проростання насіння сортів пшениці озимої  залежно від обробки інсектицидом в умовах Правобережного Лісостепу України. The XXII th  International sсientific and practical conference "THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND ADAPTATION  OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE" (22-23 June, 2020). Helsinki, Finland 2020. P. 245–248.
37. Макарчук М.О., Полянецька І.О. Вирощування кукурудзи цукрової в умовах глобальних змін агрометеоролонгічних умов. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Наука, тенденції та перспективи овочівницвта в Україні». Умань. Візаві. 2020. С. 32-34.
38. Полянецька І.О., Макарчук М.О. Якість зерна у сортів пшениці мякої озимої залежно від обробки інсектицидом в умовах Уманського НУС. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Наука, тенденції та перспективи овочівницвта в Україні». Умань. Візаві. 2020. С. 38-39.
39. Макарчук М.О., Малахов О.М. Оцінка селекційних зразків нуту – Civer arientum L. В умовах Правобережного Лісостепу. Генетика селекція в сучасному агрокомплексі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань. 2020. С. 113-114. 
40. Макарчук М.О., Титенко В.О. Реакція селекційних зразків Zea mays L. на зміну кліматичних умов вирощування. Генетика селекція в сучасному агрокомплексі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань. 2020. С. 114-115.
41. Макарчук М.О., Панченко С. Урожайність гороху овочевого (Pisum sativum L.) в умовах Правобережного Лісостепу. Генетика селекція в сучасному агрокомплексі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань. 2020. С. 116-117
42. Макарчук М.О. Основні показники продуктивності селекційних зразків гороху овочевого.  VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки.» Умань. 2020р. С. 142-143.
43. Макарчук М.О., Адаптивна здатність нових гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу. Тези доповідей Всеукраїнської наукової інтернет конференції «Інноваційні зернопродукти і технології». Умань. 2021р. С. 62-64
44. Макарчук М.О., Полянецька С.П. Стійкість до пошкодження шкідниками та ураження хворобами нових гібрижних комбінацій кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали  Х  міжнародної наукової конференції. Умань. 2021. С. 142-144.
45. Полянецька І.О., Любич В.В., Новак Ж.М., Макарчук М.О. Вміст білка у зерні новостворених популяцій пшениці озимої. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали  Х  міжнародної наукової конференції. Умань. 2021. С. 200-202.
46. Макарчук М.О., Новак Ж.М. Коцюба С.П. Продуктивність гетерозисних гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали  Х  міжнародної наукової конференції. Умань. 2021. С. 144-146.
47. Полянецька І.О., Макарчук М.О., Каплій В.Р., Григоренко О.А., Скарбовський Р.Ю. Продуктивність сортозразків ячменю ярого. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. Chicago. (26 march )2021.  Vol. 2. С. 19-20.
48. Новак А.В., Макарчук М.О. Зміна клімату за останні чотири роки. IV Міжнародна науково-практична конференція Scientific community: interdisciplinary research. Гамбург, Германія. 2021. С. 580-585
49. Макарчук М.О., Мельник Д.С., Чорноконь Н.О. Вирощування гетерозисних гібридів кукурудзи у мінливих  умовах клімату. Scientific colloction «InterConf» (61)  with the Procceding of the 2end International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation». 2021. Oslo. Norway. pp. 202-204.
50. Макарчук М.О., Коцюба С.П., Макарська С.В. Оцінка господарсько-цінних ознакінбредних ліній кукурудзи в умовах зміни клімату. Scientific forum: Theory and practice of reseach collection of scientific papers «Scientia» with Procceding of the 1 International Scientific and Theoretical Conference. Valencia. 2021. Vol.1. pp. 90-91
51. Макарчук М.О., Сасс А.В. Основні складові можливості отримання високоврожайної кукурудзи в умовах зміни клімату. Scientific Collection «Interconf» (64): with the Proceeding of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innivation: Topical Issues Modern Aspects» Talin, Estonia. pp. 226-227
52. Макарчук М.О. Розвиток гриба Fusarium на посівах кукурудзи цукрової. "Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі". Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 жовтня, 2021 р.). Умань. 2021. С. 129-130.
53. Макарчук М.О., Сингаєвський Р.І. Вивчення господарсько-цінних показників сортів гороху (Pisum sativum L.) в умовах Правобережного Лісостепу. The 5-th Snternational scientific and practical conference "Snternational scientific innovations is human life" (November 17-19? 2021). Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. pp. 16-19.
54. Макарчук М.О., Зеленько Д.О. Формування врожаю гібридів кукурудзи у мінливих погодних умовах. Features of the development of modern science in the pandemics era: collection ofscientific papers "SCIENIA" with Proceeding of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2). December 3, 2021. Berlin, Germany: European Scientific Platform. pp. 64-65.
55. Макарчук М.О., Точинін С.О. Урожайність гетерозисних гібридів кукурудзи за нетипової погоди поточного року в умовах  Правобережного Лісостепу.  The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers "SCIENTIA" with Proceeding of the II International Scientific and Theoretical Conference Vol. 1 (December 10, 2021). Lisibon, Portuguese Republic. European Scientific Platform. pp. 90-91.
Методичні рекомендації
1. Новак Ж.М., Макарчук М. О. ГЕНЕТИКА. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Генетика» студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 201 «Агрономія», 203  «Садівництво та виноградарство», вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. – Умань: УНУС, 2019. – 16 с.
2. Коцюба С.П., Новак Ж.М., Макарчук М.О., Селекція та насінництво цибулинних культур. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Спеціальна селекція та насінництво кормових, овочевих і плодових культур» та «Селекція та насінництво плодово-ягідних та овочевих культур» для студентів денної та заочної форми навчання, що здобувають освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво і виноградарство» вищих аграрних закладів освіти ІV рівня акредитації. Умань: УНУС. 2019. 20 с.
3 Коцюба С.П., Макарчук М.О. Селекція та насінництво винограду. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Спеціальна селекція та насінництво кормових, овочевих і плодових культур» та «Селекція та насінництво плодово-ягідних та овочевих культур» для студентів денної та заочної форми навчання, що здобувають освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво і виноградарство» вищих аграрних закладів освіти ІV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 16 с.
4. Коцюба С.П., Макарчук М.О. Селекція та насінництво горіхоплідних культур. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Спеціальна селекція та насінництво кормових, овочевих і плодових культур» та «Селекція та насінництво плодово-ягідних та овочевих культур» для студентів денної та заочної форми навчання, що здобувають освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво і виноградарство» вищих аграрних закладів освіти ІV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 16 с.
5. Макарчук М.О. Селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур. Методичні рекомендації для практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Умань. 2021. С. 31
6. Макарчук М.О. Селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур. Методичні рекомендації для самостійного вивчення студентами денної форми навчання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Умань. 2021. С. 46.
7. Макарчук М.О. Селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольнної роботи студентами заочної форми навчання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Умань. 2021. С. 39.
8. Макарчук М.О. Генетика Методичні рекомендації для лабораторних та практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Спеціальності 202 «захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство» Умань. 2021. С. 24.
9. Макарчук М.О. Генетика Методичні рекомендації для самостійного вивчення студентами денної форми навчання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Спеціальності 202 «захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство» Умань. 2021. С. 25.
10. Макарчук М.О. Генетика Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Спеціальності 202 «захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство» Умань. 2021. С. 44
11. Макарчук М.О. Генетика з основами селекції. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання навчання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин спеціальності 091 «Біологія». Умань. 2021. С. 20
12. Макарчук М.О. Генетика з основами селекції. Методичні рекомендації для самостійного вивчення студентами денної форми навчання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин спеціальності 091 «Біологія». Умань. 2021. С. 25.
13. Макарчук М.О. Основи селекції. Методичні рекомендації для лабораторних робіт для студентів денної форми навчання   спеціальності 201 «Агрономія» освітня програма: програма початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти. Умань. 2021. С. 20 
14. Макарчук М.О. Основи селекції. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання   спеціальності 201 «Агрономія» освітня програма: програма початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти. Умань. 2021. С. 18
15. Макарчук М.О. Генетика з основами селекції. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин спеціальності 091 «Біологія». Умань. 2021. С. 18.
16. Макарчук М.О. Генетика. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" програма початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти Умань. 2021. С. 20.
17. Макарчук М.О. Генетика. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціалльності 203 "Садівництво та виноградарство" програма початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти. Умань. 2021. С. 32.

 

 

Якісна характеристика викладача

Наукові публікації 

Методичні рекомендації

 

Викладає навчальні дисципліни:

- Генетика:

 зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство "

зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин"

- Селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур

 - Генетика (мб-с)

- Основи селекції (мб-а)

 - 21 кб Генетика з основами селекції