Меню

Новак Жанна Миколаївна

Новак Жанна Миколаївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: genetika2015@udau.edu.ua

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Новак Жанна Миколаївна
Посада Доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
Освіта Уманська сільськогосподарська академія, 2001 рік
Вчений агроном за спеціальністю «Агрономія», диплом ЕР №14374553, 29 березня 2001 року.
Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук. Диплом ДК №043220 від 08 листопада 2007 року. Спеціальність  06.01.14 — «Насінництво».
Аспірантура 2001-2006 рр., Уманський державний агарний університет
Тема дисертаційної роботи Заходи поліпшення якості та підвищення врожайності насіння кукурудзи в центральному Лісостепу України 
Вчене звання Доцент. Атестат 12 ДЦ №035952 від 04 липня 2013 року.
Останнє підвищення кваліфікації Білоцерківський національний аграрний університет Програма підвищення кваліфікації: Методологія викладання дисциплін: «Насіннєзнавство», «Генетика кількісних ознак» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК00493712/0000511-17 від 2 червня 2017 року.
Нагороди, звання Грамота Уманського національного університету садівництва (2016 р.)
Грамота Уманського національного університету садівництва (2019 р.)
Почесна грамота виконавчого комітету Черкаської обласної ради профспілки працівників агропромислового комплексу (2018)
Стаж роботи загальний –24 роки
педагогічний – 13 років
Дисципліни, що викладає: «Генетика кількісних ознак», «Насіннєзнавство», «Організація насіннєвого сервісу», «Стандартизація і сертифікація насіння», «Основи насіннєзнавства», Іноваційні технології, сертифікація в насінництві та розсадництві
Сфера наукових інтересів Селекція, генетика, насіннєзнавство, насінництво
Тема дослідження «Створення вихідного матеріалу пшениці шляхом інтрогресивної гібридизації»

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз даних Scopus та Web of Science:
1.    Riabovol L. O., Diordiieva I. P., Riabovol Ya. S., Polyanetska I. O., Lubchenko A. I. and Novak Zh. M.  Triticale breeding improvement with the use of spelt wheat (Triticum spelta L.).  Journal of food, agriculture and environment. 2018. Vol. 16. № 1. P. 54-58. 
2. Diordiieva I., Riabovol Ya., Riabovol L., Serzhuk O., Novak Zh., Cherno O.,Karichkovska S. Triticale breeding improvement by the intraspecific and remote hybrdization.Ukrainian Journal of Ecology. Vol. 10. Issue 4. 2020. P. 67-71.
Статті у провідних фахових міжнародних закордонних виданнях 
1. Новак Ж.Н., Диордиева И.П. Состояние селекции пшеницы в Украине в 2019 году. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Горки. 2019. № 4. С.165–169
Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН:
1.      Чучмій І.П., Борейко В.С.,  Ковальчук І.В., Струмінський Ю.М., Поліщук В.В., Запорожець* Ж.М. Проблеми селекції і насінництва скоростиглих гібридів кукурудзи для умов Лісостепу і Полісся України. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ: Біологічні науки і проблеми рослинництва. Умань, 2003.  С. 317-322. 
2.      Запорожець* Ж.М. Вплив видалення листя з материнських форм кукурудзи під час кастрації на врожайність гібридного насіння. Зб. наук. пр.  Інституту землеробства УААН (випуск 1). К.: ЕКМО, 2004.  С. 119–122.
3.      Запорожець* Ж.М. Способи зближення строків цвітіння батьківських форм гібридів кукурудзи. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. Умань, 2004. Вип. 58. С. 26-31..
4.      Запорожець* Ж.М. Вплив всівання батьківського компонента на урожайність і якість гібридного насіння кукурудзи / Ж.М. Запорожець / Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. – Умань, 2005. – Вип. 60. – С. 119-125.
5.       Запорожець Ж.М. Економічна ефективність вирощування насіння гібридів кукурудзи за новою схемою розміщення. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. Умань, 2005. Вип. 61.С. 97-104. 
6.      Новак Ж.М. Формування листкової поверхні різними генотипами кукурудзи залежно від густоти рослин. Вісник Уманського державного аграрного університету.  Умань, 2008. С. 65-68. 
7.      Новак Ж.М.,  Швиденко В.Л., Новак А.В., Жекова І.О. Екологічна пластичність сортів пшениці озимої (Truticum аestivum L.) в умовах Черкаської області. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. №2 (8).  2008. С. 85-89. 
8.      Новак Ж.М. Урожайність і якість гібридного насіння кукурудзи залежно від розміщення материнських та батьківських форм. Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 11 (16), 2008.  С. 82-85. 
9.      Новак Ж.М. Розвиток волотей батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від схем сівби вихідних форм. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2010. С.98-102. 
10.   Новак Ж.М., Жекова І.О. Характеристика пшениці озимої Triticum Spelta l. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2011. С. 128-133. 
11.   Новак Ж.М., І.О. Полянецька. Схожість і енергія проростання зразків пшениці спельти. Зб. наук. праць УНУС.  Умань, 2016.  Вип.88. Ч.1: Сільськогосподарські науки.  С. 261– 266. 
12.   Новак Ж.М., Каричковська С.П. Якість зерна зразків пшениці твердої ярої. Зб. наук. праць УНУС.  Умань, 2017. Вип.90. Ч.1: Сільськогосподарські науки. С. 260– 266. 
.
13.   Діордієва І. П., Єщенко О. В., Новак Ж. М. Урожайність та вміст клейковини в зерні сортів і гібридних популяцій пшениці спельти. Зб. наук. праць УНУС 2017. Вип. 90. С. 173-179. 
14.   Новак Ж.М. Стан селекції пшениці в Україні у 2017 році. Зб. наук. праць УНУС 2017. Вип. 91. С. 172-181. 
15.   Новак Ж.М., Полянецька І.О., Коцюба С.П., Діордієва І.П. Крупність насіння сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва. Вісник Уманського НУС. Умань, 2017. С. 60-63. 
16.   Діордієва І. П., Новак Ж. М. Кількість та якість клейковини в зерні колекційних зразків чотиривидових тритикале. Зернові культури. Том 1, № 1, 2017. С. 85-89. 
17.   Новак Ж.М., Коцюба С.П. До історії створення та стану генетичних банків рослин. Генетичні ресурси рослин. Випуск 21. 2017. С. 116– 122.
18.   Новак Ж.М. Величина зерна сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва. Збірник наукових праць Уманського НУС. Редкол.: О.О. Непочатенко та ін.. Київ: В-во «Основа». 2018. Вип. 92. Ч. 1. С.-г. науки. С.168–176. 
19.   Новак Ж. М. Продуктивність рослин сортозразків пшениці твердої ярої за різних норм висіву. Збірник наукових праць Уманського НУС. Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. Київ: В-во «Основа». 2018. Вип. 93. Ч. 1. С.-г. науки. С.145–157.
20.   Новак Ж. М. Показники продуктивності сортозразків ячменю  ярого за різних норм висіву насіння. Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 1. С.-г. науки. С.100–111.
21. Новак Ж.М. Продуктивність колоса сортозразків ячменю ярого колекції Уманського НУС. Таврійський науковий вісник: науковий журнал (ДВНЗ «Херсонський держ. агр. університет»; Головний редактор О.В. Аверчев. Херсон: Видавничий дім  «Гельветика». 2020. Вип. 11. (Серія «с.-г. науки»).   С. 125–131.
22. Новак Ж.М. Біометричні показники сортозразків пшениці твердої ярої колекції Уманського національного університету садівництва. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 96. Ч. 1. Сільськогосподарські та технічні науки. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. С.382–393.
23. Новак Ж.М. Показники продуктивності та кореляційні зв’язки між ними у сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва. Збірник наукових праць Уманського НУС.  Умань. 2021. Вип. 99. Ч. 1. С. 125-134
24. Коцюба С. П., Новак Ж. М., Накльока О.П. Використання різних критеріїв оцінювання скоростиглості гетерозисних гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2021. Вип. 99. Ч. 1. С. 162-168.
Матеріали науково-практичних конференцій:
1. Запорожець* Ж.М. Зближення строків цвітіння компонентів гетерозисних гібридів кукурудзи // Матеріали VII Міжнародної наук.-пр. конф.: “Наука і освіта 2004”.  Т. 69. Сільське господарство.  Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.  С. 35-36.
2. Рябовол Л.О.,  Опалко А.І., Поліщук В.В., Запорожець* Ж.М. Насінництво кукурудзи за класичною методикою та з використанням технології in vitro. Матеріали наук.-пр. семінару: „Проблеми отримання та використання генетично-модифікованих і клонованих організмів”.  Біла Церква, 2004.  С. 59-60.
3. Запорожець* Ж.М.,  С.П. Савченко. Вплив густоти рослин на врожайність інбредних ліній та гібридів кукурудзи. Матеріали Всеукраїнської конф. молодих вчених (до 160-річчя Уманського ДАУ) . Умань, 2004. С. 35-37.
4. Запорожець* Ж.М. Вплив схем розміщення компонентів гетерозисних гібридів кукурудзи на якість гібридного насіння. Збірник тез Другої міжнародної наук. конф. студентів і аспірантів: „Молодь та поступ біології.  Львів, 2006.  С. 140-141.
5. Запорожець Ж.М. Передпосівна обробка насіння кукурудзи рістрегулюючими чинниками як спосіб зближення термінів цвітіння різних за тривалістю вегетаційного періоду компонентів гібриду. Матеріали Міжнародної наук. конф. „Аграрна наука і освіта XXI століття”. Умань, 2006. С. 62-63.
6. Новак Ж.М. Динаміка розвитку селекції пшениці в Україні. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених.  Умань, 2008.  С.53.
7. Новак Ж.М.,  Жекова І.О. Формотворчий процес у гібридів спельти та м’якої пшениці. Матеріали ІІІ Міжнародної конф. молодих  науковців.  Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г., 2008. 496 с.
8. Новак Ж.М. Новак А.В., Жекова І.О. Темпи потепління та актуальність спельти в Україні. Збірник тез міжвузівської наук. конф. «Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2009. С. 58-59.
9. Новак Ж.М., Жекова І.О., Корець В.Ф. Варіація господарсько- цінних показників гібридів між T. spelta та T. аestivum і вихідних форм. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених/ Під ред. А.Ф. Головчука та ін. Умань, 2009. Ч.1.  С. 50-51. 
10. Новак Ж.М., Жекова І.О. Параметри колоса популяцій гібриду пшениці сорту Копилівчанка і Спельти. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. Умань, 2010. С.84.
11. Новак Ж.М., С.А. Смілянець. Виділення карликових форм пшениці від схрещування напівкарликів. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. Умань, 2011. С.84-85.
12. Новак Ж.М., Жекова І.О. Варіювання показників колоса у Спельти. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. Умань, 2011. С. 86-88.
13. Новак Ж.М. Господарсько-цінні ознаки сортозразків пшениці на Маньківській дослідній станції. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинної продукції».  Умань, 2013.  С. 73-74.
14. Новак Ж.М., Полянецька І.О. Порівняльна оцінка нових зразків пшениці озимої за комплексом господарсько-цінних ознак. Теоретичні та прикладні аспекти збереження біорізноманіття: Матеріали наук. конф. Молодих дослідників. Умань, 2013. 4-7 червня.  С. 80-81.
15. Новак Ж.М. Співвідношення лінійних розмірів насіння зразків пшениці спельти. Матеріали міжнародної наук. конференції. Умань, ВПЦ «Сочінський М.М.», 2016.  С. 264.
16. Новак Ж.М., Новак В.Г., Полянецька І.О. Морфологічні ознаки нових сортів пшениці озимої. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін.  Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2016. С. 84–85.
17. Новак Ж.М., Полянецька І.О., Лень С.Д., Жмуд М. В. Аналіз сортів ячменю ярого, придатних для поширення в Україні у 2016 році. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2016. С. 69-71.
18. Новак Ж.М., Полянецька І.О., Заболотна І.Р. Висота рослин та щільність колоса зразків пшениці озимої, створених методом віддаленої гібридизації. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013. Випуск 21. С. 179-183. 
19. Новак Ж. М., Бойко Т. В., Усик С. О. Аналіз сортів пшениці твердої, придатних для поширення в Україні у 2017 році. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково‐практичної конференції, присвяченої 15‐річчю створення Українського інституту експертизи сортів рослин (7 червня 2017 р., м. Київ) / М‐во аграр. політики та прод. України, Укр. ін‐т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан‐ЛТД, 2017. С. 155-157.
20. Новак Ж. М., Коцюба С. П. Фракційний склад насіння сортозразків ячменю ярого різного географічного походження Міжнар наук. конф. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань. 2017. С. 185–186.
21. Новак Ж. М. Якість зерна сортозразків пшениці твердої ярої різного географічного походження. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, приуроченої 115-річчю від дна народження видатного селекціонера-плодовода  Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017р. редкол.: Непочатенко О.О. та ін.. Умань: ВПЦ «Візаві». 2017. С. 59-61.
22. Новак Ж. М., Бойко Т. В., Усик С. О. Аналіз сортів пшениці твердої, придатних для поширення в Україні у 2017 році. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково‐практичної конференції, присвяченої 15‐річчю створення Українського інституту експертизи сортів рослин (7 червня 2017 р., м. Київ) / М‐во аграр. політики та прод. України, Укр. ін‐т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан‐ЛТД, 2017. С. 155-157.
23. Новак Ж. М. Висота рослин сортозразків пшениці твердої ярої різного географічного походження. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Технологічні аспекти вирощування часнику, інших цибулевих і сільськогосподарських рослин». Умань, 2017. С. 58–60.
24. Новак Ж.М., Полянецька І.О., Яремійчук О.І. Висота рослин колекції сортозразків ячменю ярого Уманського НУС. Матеріали V Міжнародної наук.-практ. Конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Київ. В-во «Основа». 2017. С. 86-87. (15 листопада 2017 р.).
25. Новак Ж.М., Новак А.В., Новак В.Г. Висота рослин сортозразків пшениці твердої ярої колекції Уманського НУС. Селекційно-генетична наука і освіта. Матеріали VІІ Міжнародної конференції (Парієві читання). 19-21 березня 2018. Умань: Сочінський М.М., 2018. С. 184-186.
26. Новак Ж.М., Діордієва І.П. Урожайність сортозразків пшениці твердої ярої за різної норми висіву. Селекційно-генетична наука і освіта. Матеріали VІІ Міжнародної конференції (Парієві читання). 19-21 березня 2018. Умань: Сочінський М.М., 2018. С. 186-188.
27. Новак Ж.М., Полянецька І.О. Урожайність різних фракцій насіння сортозразків ячменю ярого колекції Уманського НУС. Селекційно-генетична наука і освіта. Матеріали VІІ Міжнародної конференції (Парієві читьання). 19-21 березня 2018. Умань: Сочінський М.М., 2018. С. 188-190.
28. Полянецька І.О., Новак Ж.М., Діордієва І.П. Характеристика гібридних популяцій пшениці озимої, створених за участю Triticum Spelta l. За основними показниками на якість зерна. Селекційно-генетична наука і освіта. Матеріали VІІ Міжнародної конференції (Парієві читання). 19-21 березня 2018. Умань: Сочінський М.М., 2018. С. 211-213.
29. Новак Ж. М., Погрібна Н. А. Зимостійкість селекційних зразків пшениці озимої. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні агротехнології» / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. ‒ Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2018. ‒ С.58–60.
30. Новак Ж. М., Москаленко І. В. Продуктивність  колоса зразків пшениці м’якої озимої за різної норми висіву. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні агротехнології» / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. ‒ Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2018. ‒ С.118–120.
31. Новак Ж. М., Наконечний О. В. Маса зерна з колоса сортозразків ячменю ярого за різної норми висіву. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання аграрної науки”, присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань, 2018. С. 124-126.
32. Горбатюк В. О., Новак Ж. М. Висота рослин ячменю ярого залежно від фракції висіяного насіння. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання аграрної науки”, присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань, 2018. С. 57-58.
33. Усик С. О., Новак Ж. М. Маса 1000 зерен гібридів кукурудзи різної групи стиглості компанії «Сингента» У ТОВ «Степ». Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання аграрної науки”, присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань, 2018. С. 178-180.
34. Бойко Т. В., Новак Ж. М. Озерненість  качана гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Агро-Рось-Інвест». Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання аграрної науки”, присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань, 2018. С. 127-128.
35. Новак Ж. М., Новак А.В. Продуктивність однієї рослини сортозразків ячменю ярого за різних норм висіву. Матеріали VIII Міжнародної конференції. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). 18-20 березня 2019. Умань. 2019. С. 170-172.
36. Новак Ж. М.,  Точенюк М.О. Стійкість до вилягання сортозразків пшениці твердої ярої колекції Уманського НУС. Матеріали VIII Міжнародної конференції. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). 18-20 березня 2019. Умань. 2019. С. 174-176.
37. Новак Ж. М.,  Тополь О.А. Фракційний склад насіння сортозразків ячменю ярого колекції Уманського НУС. Матеріали VIII Міжнародної конференції. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). 18-20 березня 2019. Умань. 2019. С. 176-178.
38. Новак Ж., Полянецька І. Маса зерна одного колоса сортозразків ячменю ярого залежно від норм висіву. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 128-130.
39. Новак Ж.М., Косенко А.В. Довжина колоса сортозразків ячменю ярого за різних норм висіву насіння.  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена
175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 67-69.
40. Новак Ж. М., Буга Т. В. Лінійні розміри насіння зразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій» / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. ‒ Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. С. 37–38.
41. Новак Ж. М., Ніколаєнко В. М. Маса 1000 та натура зерна сортозразків пшениці твердої ярої. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій» / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.  Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. С. 61–63.
42. Новак Ж. М. Перспективи використання мікрохвильового опромінення для отримання вихідного матеріалу. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26 червня 2019 р.).  – Умань, 2019. – С. 84-85.
43. Новак Ж.М. Стійкість до вилягання сортозразків пшениці твердої ярої різного географічного походження. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки та освіти». Ч.4. Львів, 13-14 листопада 2019 року. С. 12–13.
44. Новак Ж. М., Полянецька І. О. Характеристика  колоса сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019 р. Умань, 2019. С. 97-99. 
45. Новак Ж. М. Перспективи  використання мікрохвильового опромінення для отримання вихідного матеріалу. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26 червня 2019 р.) / [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2019. – С. 84-85.
46. Новак Ж.М. Стійкість до вилягання сортозразків пшениці твердої ярої різного географічного походження. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки та освіти». Ч.4. Львів, 13-14 листопада 2019 року. С. 12–13.
47. Новак Ж. М., Полянецька І. О. Характеристика  колоса сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019 р. Умань, 2019. С. 97-99.
48. Новак Ж.М., Косенко А.В. Кількість продуктивних стебел сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету  садівництва. Матеріали VIII Міжнародної конференції. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). 19 березня 2020 Умань. 2020. С. 146-148.
49. Новак Ж.М., Новак А.В. Вплив погодних умов  2018 і 2019 років на кількість продуктивних стебел та урожайність сортозразків пшениці твердої ярої. Матеріали VIII Міжнародної конференції. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). 19 березня 2020. Умань. 2020. С. 149-152.
50. Новак Ж.М., Полянецька І.О., Слабенко В.В. Стійкість до вилягання сортозразків пшениці твердої ярої різного географічного походження. Матеріали VIII Міжнародної конференції. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). 19 березня 2020. Умань. 2020. С. 153-155.
51. Полянецька І.О., Новак Ж.М. Порівняльна  оцінка продуктивності нових сортів тритикале. Матеріали VIII Міжнародної конференції. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). 18-20 березня 2019. Умань. 2019. С. 173-176.
52. Новак Ж.М. Варіювання довжини колоса сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі // Матеріали всеукраїнскої науково-практичної конференції. Умань, 2020. С. 133-134.
53. Новак Ж.М. Висота рослин сортозразків гексаплоїдних видів пшениці. Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2020. с. 44-46.
54. Новак Ж.М. Висота рослин сортозразків гексаплоїдних видів пшениці. Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2020. с. 44-46.
55. Новак А., Новак Ж. Высота растений гексаплоидных сортообразцов пшеницы зависимо от погодных условий. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany. Р. 59-61.
56. І. О. Полянецька, В. В. Любич, Ж. М. Новак, М. О. Макарчук. Вміст  білка у зерні новостворених популяцій пшениці озимої. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. С. 200-202.
57. Ж. М. Новак, А. В. Новак. Щільність  та маса зерна з колоса сортозразків ячменю ярого колекції Уманського НУС. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. С.71-175.
58. Ж. М. Новак, І. О. Полянецька, І. П. Діордієва. Параметри колоса сортозразків різних видів пшениці. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. С.167-171.
59. Ж. М. Новак, С. П. Коцюба, М. О. Макарчук. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021.  С. 164-167.
60. М. О. Макарчук, Ж. М. Новак, С. П. Коцюба. Продуктивність  гетерозисних гібридів кукурудзи в умовах правобережного Лісостепу. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. С. 144-147.
61. Новак Ж.М., Гаращенко М.С., Горбулевич А.В., Капустинський А.О., Кулик П.В. Характеристика колоса гібридних популяцій F3 пшениці твердої ярої. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), March 26, 2021. Chicago, USA: European Scientific Platform. Р. 31-33.
62. Коцюба С. П., Новак Ж. М., Половинка М. А. Оцінка гетерозисних гібридів кукурудзи за врожайністю. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції. Умань, 2021.  С. 93-94
Свідоцтва про авторство:
1. Свідоцтво № 180868 про авторство на сорт рослин «Артаплот». Автори: Парій Ф. М., Парій Я.Ф., Парій М.Ф., Новак Ж.М., Полянецька І.О., Задерака О.І., Рябовол Л.О., Рябовол Я.С., Заболотна І.Р., Діордієва І.П., Якимчук Р.А., Любич В.В. (районовано у 2018)
2. Свідоцтво № 120100 про авторство на сорт рослин «Зоря України». Автори: Жекова І.О., Ілюченко О.С., Новак Ж.М., Парій М.Ф., Парій Ю. О., Парій Я.Ф., Русановський В.Л. (районовано у 2012)
3. Свідоцтво № 150808 про авторство на сорт рослин «Європа». Автори: Парій Ф. М., Парій М.Ф., Новак Ж.М., Жекова І.О., Парій Я.Ф., Парій Ю. О., Русановський В.Л., Ілюченко О.С., Заболотна І.Р., Любич В.В. (районовано у 2015)
4. Свідоцтво № 140925 про авторство на сорт рослин «Артемісія». Автори: Парій Ф. М., Парій Я.Ф., Новак Ж.М., Жекова І.О., Смілянець С.А., Парій Ю.О., Парій М. Ф., Наливайко Г.І., Шереденко Л.М.(районовано у 2014).
Публікації в інших виданнях:
1. Рябовол Я.С., Диордиева И.П., Коцюба С.П., Новак Ж.М., Новак А.В. Адаптивная селекция пшеницы мягкой озимой на устойчивость к грибковым заболеваниям с использованием эколого-географически отдаленных форм. The development of nature sciences: problems and solutions: conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing. P.56-59.
2. Новак Ж.Н., Диордиева И.П. состояние селекции пшеницы в Украине в 2019 году. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Горки. 2019. № 4. С.165–169.
Примітка:  Запорожець* — дівоче прізвище Новак Ж.М..

 

  

Якісна характеристика викладача

Наукові публікації

Методичні вказівки

 

 

Викладає навчальні дисципліни: 

- Генетика кількісних ознак

- Насіннєзнавство

- Інноваційні технології та сертифікація в насінництві та розсадництві

Стандартизація і сертифікація насіння 

- Основи генетики

- Основи насіннєзнавства

- Генетика  (ка)