Меню

Рябовол Людмила Олегівна

Рябовол Людмила Олегівна Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: академік АН ВО України
Посада: завідувач кафедри
Email: genetica2015@udau.edu.ua

 

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Рябовол Людмила Олегівна
Посада Завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
Освіта Уманський сільськогосподарський інститут ім. О. М. Горького, 1988 рік
Вчений агроном за спеціальністю «Агрономія», диплом МВ-1 № 036838, 28 грудня 1988 року.
Науковий ступінь доктор сільськогосподарських наук.
Дипломи:
       кандидата наук – КН № 004909 від 26 квітня 1994 року. 
      Спеціальність  06.01.05 – селекція і насінництво;
       доктора наук – ДД № 008007 від 10 лютого 2010 року.
      Спеціальність  06.01.05 – селекція і насінництво
Аспірантура 1990–1993 рр., Інститут цукрових буряків УААН
Докторантура 2003–2006 рр., Умансьний державний аграрний університет
Тема дисертаційної роботи «Розробка способів отримання гаплоïдних і дигаплоïдних матеріалів цукрових буряків (кандидатська
«Використання біотехнологічних методів при отриманні вихідного матеріалу в селекції цикорію коренеплідного (Cichorium intubus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.) (докторська)».
Вчене звання Професор. 
Атестат доцента ДЦ № 002942 від 18 жовтня 2001 р.
Атестат професора 12 ПР № 007112 від 01 липня 2011 р.
Останнє підвищення кваліфікації Білоцерківський національний аграрний університет Програма підвищення кваліфікації: Методологія викладання дисциплін: «Генетика», «Біотехнологія в рослинництві» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК00493712/0000498-17 від 26 травня 2017 року.
Нагороди, звання Почесна грамота Виконавчого комітету обласної ради профспілки працівників агропромислового комплексу (вересень, 2004)
Почесна грамота Виконавчого комітету обласної ради профспілки працівників агропромислового комплексу (травень, 2007)
Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (травень, 2008)
Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (серпень, 2009)
Почесна грамота Уманської райдержадміністрації (травень, 2011)
Грамота Уманського національного університету садівництва (травень, 2016).
Грамота Черкаської облдержадміністрації (листопад, 2018)
Почесна грамота Президії Національної академії аграрних наук України (серпень, 2019)
Подяка Міністерства освіти і науки України (вересень, 2019)
Грамота Уманського національного університету садівництва (вересень, 2019)
Медаль «Гордість Черкащини» (листопад, 2019)
Стаж роботи: загальний – 31 рік;
 педагогічний – 21 років
Дисципліни, що викладає: «Генетика», «Основи біотехнології у рослинництві», «Генетика систем розмноження рослин», «Біотехнологія в рослинництві», «Культура дигаплоїдів in vitro».
Сфера наукових інтересів генетика, селекція рослин,біотехнологія, насіннєзнавство
Тема дослідження «Використання біотехнологічних методів для створення вихідного матеріалу в селекції сільськогосподарських культур».

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
Навчальні посібники
1. Захист рослин. Терміни і поняття : навч. Посібник. / Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов̓як та ін.; За ред. Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов̓яка. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 408 с.
Монографії
1. Пшениця спельта. Г. М. Господаренко, П. В. Костогриз, В. В. Любич, М. Ф. Парій, С. П. Полторецький, І. О. Полянецька, Л. О. Рябовол, Я. С. Рябовол, О. Г. Сухому; за ред. Г. М. Господаренка. Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. 312 с. 
2. Рябовол Я. С., Парій Ф. М. , Рябовол Л. О. Генетичні основи створення батьківських компонентів гібридів жита озимого: монографія. Умань:  Візаві, 2017. 188 с.
3. Диордиева І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Полторецька С. П., Коцюба С. П. Селекційне вдосконалення тритикале за використання пшениці спельта : монографія; за ред. Л. О. Рябовол. Умань: Візаві, 2019. 214 с.
4. Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: монографія / А. І. Любченко, Л. О. Рябовол, С. П. Полторецький, І. О. Любченко, О. П. Сержук, Я. С. Рябовол; за ред. Л. О. Рябовол і С. П. Полторецького. — Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. — 138 с.
Статті у провідних фахових Міжнародних закордонних виданнях
1. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Стимуляция ризогенеза растений ржи озимой с использованием аэрогидропонных технологий. Земледелие и защита растений, Білорусь. 2015. № 6 (103). С. 18–19
2. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Оценка доноров  короткостебельности ржи озимой для селекционного процесса. Научно-практический журнал Земледелие и защита растений. Республика Беларусь, 2017. Вып. № 5 (114). С. 30–32. 
3. Рябовол Л.О., Ракул И.А. Изучение фенотипического проявления гомо-, гетерозиготности у подсолнечника кондитерского по генам окраски листьев и устойчивости к гербицидам группы имидозалинонов. Научно-практический журнал «Земледелие и защита растений». Республика Беларусь, 2017. Вып. № 4 (113). С. 52–54.
4. Любченко І. О., Любченко А. І., Рябовол Л. О. Влияние солевого стресса на каллусогенез рыжика ярого / Научно-практический журнал «Земледелие и защита растений». Республика Беларусь, 2018. Вып. № 3 (118). С. 23–25.  
5. Sergei Hablak, Riabovol Iaroslav Somatic heterosis signs root system in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering. J Psychol Clin Psychiatry. 2018. № 5 (3). Р. 171–174. DOI: 10.15406/jabb.2018.05.00134.
6. Диордиева И. П., Рябовол Я. С. Показатели качества зерна образцов пшеницы созданных путем гибридизации Triticum aestivum L./Triticum spelta L. Вестник БГСХА. 2018. № 4. С. 35–38. 
7. Любченко І. О., Любченко А. І., Рябовол Л. О. Влияние солевого стресса на каллусогенез рыжика ярого / Научно-практический журнал «Земледелие и защита растений». Республика Беларусь, 2018. Вып. № 3 (118). С. 23–25
Статті у наукових виданнях, включених до Міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
1. Riabovol L. O., Diordiieva I. P., Riabovol Ya. S., Polyanetska I. O., Lubchenco A. I. and Novak Zh. M.  Triticale breeding improvement with the use of spelt wheat (Triticum spelta L.). Journal of Food, Agriculture & Environment, 2018. V. 16 (1). P. 54–58. 
2. Iaroslav Riabovol, liudmila Riabovol, Iryna Diordiieva, Serhii Poltoretskyi, Andrii Lubchenco, Lidia Kononenko, Vitaliy Kryzhanovskiy Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographicflly remote forms. Ukrainian Journal of Ecology. 2018, 8(3). P. 33–37.
3. Diordiieva, L. Riabovol,  l. Riabovol, O. Serzhyk, A. Novak and S. Kotsiuba The characteristics of wheat collection samples created by Triticum aestivum L./ Triticum spelta L. hybridization. Agronomy Reséarch. 2018. V. 16, № 5. P. 2005–2015. DOI: 10.15159/AR.18.181. 
4. Диордиева И. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Ренгач П. Н., Коцюба С. П., Макарчук М. А. Использование спельты (Triticum spelta L.) в селекции на качество зерна тритикале (Triticosecale Witmack). Сельскохозяйственная биилогия, 2019. Т. 54. № 1. С. 31–37. DOI: 10.15389/agrobiology.2019.1.31eng. 
5. Riabovol, I., Riabovol, L., Diordiieva, I., Poltoretskyi, S., Lubchenko, A., Kononenko, L., Kryzhanovskiy, V. Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographically remote forms. Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(3), pp. 33–36. DOI: 10.15421/2018_336.
6. Poltoretskyi S., Riabovol L., Diordiieva I., Riabovol I., Yatsenko A. Sowing parameters influenced on proso millet quality and yielding capacity. Ukrainian journal of ecology. 2019. Vol. 9. Iss. 4. P. 204–209. 
7. Диордиева И. П., Рябовол Я. С., Кочмарський В. С., Рябовол Л. О. О результатах селекции пшеницы спельта на продуктивность и качество зерна. Сельскохозяйственная биология, 2020. Т. 55. № 3. С. 552–563
8. A. Liubchenko, I. Liubchenko, Ia. Riabovol, L. Riabovol, O. Serzhuk, O. Cherno, L. Veshnevska Analesis of the duration of the vegetation period and phases of development of Somaclonal lines of Camelina sativa. Ukrainian journal of ecology. 2020. Vol. 10(3). P. 1–5. DOI: 10.15421/2020_124.   
9. I. Diordiieva, L. Riabovol,  l. Riabovol, O. Serzhyk, Zh. Novak, O. Cherno, S. Karychkovska Triticale breeding improvement by the intraspecific and remote hybridization. Ukrainian journal of ecology 2020. V. 10, № 4. P. 67–71. doi: 10.15421/2020_169.
10. Diordiieva І., Kochmarskyi V., Riabovol Ia., Riabovol L., Serzhyk O. Enrichment of the winter triticale gene pool under intergeneric hybridization. Agronomy research. 2021. Vol. 19 (4).  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7907
Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН:
1. Рябовол Л.О. Повышение выхода гаплоидов у сахарной свеклы / Л.О. Рябовол, Ф.Н. Парий // Селекция и семеноводство. – 1992. – № 6. – С. 30. 
2. Перфільева Л.П., Яценко А.О., Рябовол Л.О., Боршківський М.Г. Вплив параамінобензойної кислоти на коренетворення рослин цукрових буряків в культурі in vitro // Зб. наук. пр. УСГА. –  Київ, 1997. – С. 175–177.
3. Опалко О.А., Балабак А.Ф., Рябовол Л.О. Перспективи кореневласного розмноження яблуні. // Зб. наук. пр. УСГА.–Умань, 1999. – С. 251–253.
4. Сливченко О.А., Рябовол Л.О. Використання сучасних досягнень біотехнології в селекційних програмах. // Зб. наук. пр. УСГА. – Умань, 1999. – С. 199–204.
5. Рябовол Л.О., Манько А.О., Сливченко О.А. Вплив генотипу на вихід гаплоїдних матеріалів цукрових буряків. // Зб. наук. пр.– Умань: УСГА, 2000. – С. 207–210.
6. Рябовол Л.О. Стимуляція гаплоїдії цукрових буряків при використанні біотехнологічних методів. //  Зб. наук. пр.– Умань: УСГА, 2000. – С. 210–213.
7. Опалко О.А., Рябовол Л.О. Культивування in vitro апікальних меристем сортів, гібридів і клонових підщеп яблуні. // Садівництво.–К.: Нора–прінт, 2000. – Вип.51. – С. 107–111.
8. Рябовол Л.О., Опалко О.А. Використання культури  in vitro для мікроклонального розмноження яблуні. // Зб. наук. пр. Мліївського ІС ім. Л.П. Симиренка та УДАА. – Мліїв–Умань, 2000. – С. 64–68.
9. Рябовол Л.О. Використання фітогормонів при розмноженні in vitro інтродукованих сортів цикорію коренеплідного. // Зб. наук. пр. УДАА. – Умань, 2001. – С. 131–133.
10. Опалко О.А., Рябовол Л.О. Вплив хімічного складу живильних середовищ на мікророзмноження яблуні // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур: Зб. наук. пр. УДАА.– Умань, 2001. – Вип. 51. – С. 166–169.
11. Поліщук В.В., Рябовол Л.О., Чучмій І.П. Калюсотвірна і регенераційна здатність сортів, гібридів та інбредних ліній кукурудзи. // Зб. наук. пр. УДАА.–Умань, 2001.– Вип. 52 .– С. 36–39.
12. Рябовол Л.О., Парій Ф.М. Вплив рівня плоїдності донорного матеріалу цукрових буряків на вихід, ріст і розвиток макроструктур з насіннєвих зачатків // Зб. наук. пр. “Вісник примор’я”. – Одеса, 2002. – С. 28–31.  
13. Рябовол Л.О. Розмноження рослин цикорію коренеплідного мікроклонуванням в культурі in vitro. // Зб. наук. пр. УДАА.–Умань, 2002. – Вип. 54. – С. 141–146.
14. Рябовол Л.О. Особливості мікроклонування цикорію коренеплідного / Л.О. Рябовол // Зб. наук. пр. УДАУ – Умань, 2003. – Вип. 56. – С. 30–33.
15. Савченко С.П., Поліщук В.В., Опалко А.І., Рябовол Л.О. Використання кореляцій в селекції інбредних ліній кукурудзи  // Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2004. – Вип. № 58 – С. 31 – 36.
16. Рябовол Л.О. Непрямий соматичний ембріоїдогенез рослин цикорію коренеплідного // Збірник наук. праць УДАУ – Умань, 2004. – Вип. 58. – С. 178 – 180.
17. Ковальчук І.В., Поліщук В.В., Рябовол Л.О Савченко С.П. Успадкування урожайності і виходу зерна з качанів простими міжлінійними гібридами кукурудзи. //Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2004.– Вип. 59.– С. 52–56.
18. Поліщук В.В., Опалко А.І., Ковальчук І.В., Медвідь С.П., Заморська І.О., Рябовол Л.О. Класифікація інбредних ліній кукурудзи за господарсько-цінними ознаками і перспективи їх використання в селекції. // Зб. наук. праць УДАУ – Умань , 2005. – Вип. № 60 – С. 7–14.
19. Рябовол Л.О., Парій Ф.М. Проліферація апікальної меристеми рослин цикорію коренеплідного в культурі in vitro // Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2005. – Вип. № 61. – С. 109–113.
20. Рябовол Л.О. Стимуляція розвитку генеративних пагонів рослин Cichorium intybus L.  в культурі  in vitro  // Вісник УДАУ, 2005. – № 1–2. – С. 47–51.  
21. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Сомаклональна мінливість під дією сольового стресу // Збірник наук. праць УДАУ. – Умань, 2006. – Вип. № 62. – С. 51–56.
22. Рябовол Л.О. Визначення умов проліферації апікальної меристеми рослин  Cichorium intybus L.  в культурі  in vitro // Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2006. – Вип. № 62. – С. 56–60.
23. Рябовол Л.О. Індукція ризогенезу рослин цикорію коренеплідного протягом року в культурі in vitro // Збірник наук. праць УДАУ. – Умань, 2006. – Вип. № 63. – С. 70–76.
24. Труш С.Г., Рябовол Л.О., Баланюк Л.О., Татарчук В.М. Оцінка базисної продуктивності і комбінаційної здатності багатонасінних запилювачів цукрових буряків // Збірник наук. праць УДАУ. – Умань, 2007. – Вип. № 64. – С. 71–78.
25. Рябовол Л.О. Морфологічні особливості калюсної тканини цикорію коренеплідного при культивуванні різних типів експлантів в культурі in vitro // Вісник УДАУ, 2006. – № 1–2. – С. 23–28.  
26. Рябовол Л.О. Умови формування калюсної тканини цикорію коренеплідного в культурі in vitro // Вісник БДАУ. – Біда Церква, 2007. – № 46 – С. 105–108.
27. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Вплив сольового стресу на індукування клітинних ліній цикорію коренеплідного //  Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2007. – Вип. № 65. – С. 142–146.
28. Рябовол Л.О. Закономірності спонтанної диплоїдизації гаплоїдного матеріалу цукрових буряків в культурі in vitro // Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2007. – Вип. № 65. – С. 146–151.
29. Рябовол Л.О. Методи отримання калюсної тканини Cichorium intybus L. в культурі in vitrо // Збірник наук. праць ІЦБ УААН. – Київ, 2007, – Вип. № 9. – С. 108–113.
30. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Визначення умов індукування соматичного ембріоїдогенезу Cichorium intybus L. // Вісник СНАУ. – Суми, 2006. – Вип. № 11–12. – С. 44–46.
31. Рябовол Л.О. Формування банку генетичного матеріалу рослин видів Beta vulgares L. та Cichorium intybus L. при використанні низьких позитивних температур та обмеженого вуглеводного живлення // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. № 61. – С. 50–55.
32. Рябовол Л.О. Дія абсцизової кислоти на індукцію соматичного ембріоїдогенезу калюсної біомаси цикорію коренеплідного // Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2008. – Вип. № 69. – С. 96–101.
33. Рябовол Л.О. Створення банку генетичного матеріалу рослин Beta vulgaris L. та Cichorium intybus L. при використанні низьких позитивних температур // Вісник УДАУ, 2008. – № 1–2. – С. 25–29.
34. Рябовол Л.О. Стимуляція гаплоїдії буряка цукрового при опиленні донорних рослин пилком Beta webbiana L. // Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2009. – Вип. № 70. – С. 29–35.
35. Рябовол Л.О. Вплив спектрального складу світла на розвиток біоматеріалу цикорію коренеплідного в ізольованій культурі // Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2009. – Вип. № 71. – С. 50–54.
36. Рябовол Л.О. Диплоїдизація рослинного матеріалу буряка цукрового у культурі in vitro при введенні колхіцину до живильного середовища // Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2010. – Вип. № 73. – С. 127–133.
37. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Продуктивність створених біотехнологічними методами вихідних матеріалів цикорію коренеплідного стійких до засолення та дії іонів барію  // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2010. – Вип. № 74. – С. 128–133.
38. Рябовол Л.О. Визначення температурного режиму для формування активної колекції рослинного матеріалу Cichorium intybus L. та Beta vulgaris L. // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин – Київ, 2010. – № 1 (11). – С. 77–82.
39. Рябовол Л.О. Cтворення вихідного гаплоїдного та гомо диплоїдного матеріалу буряка цукрового з використанням гіногенетичної стимуляції // Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва. – Черкаси, 2010. – С. 204–210.
40. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Морфогенез стійких до засолення калюсних ліній цикорію коренеплідного та збереження  ознаки солестійкості регенерантами // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2011. – Вип. № 75. – С. 110–115.
41. Рябовол Л.О., Парій Ф.М., Мазур З.О., Рябовол Я.С. Підбір умов стерилізації рослинного матеріалу жита озимого при введенні в культуру in vitro // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2011. – Вип. № 75. – С. 155–159.
42. Рябовол Л.О. Використання гіногенезу для отримання гаплоїдного та гомодиплоїдного матеріалу буряка цукрового [Електронний ресурс] / Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол // Наукові доповіді НУБіП. – 2011. – № 25: Режим доступу до журналу: http:www.nbuv.gov.ua/e-Journals/and/2011-25/07shyoaa.pdf.
43. Рябовол Л.О. Морфогенез Ва2+-резистентних калюсних ліній цикорію коренеплідного та збереження ознаки  регенерантами при  переході з клітинного рівня на рівень цілісної рослини [Електронний ресурс] / Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Наукові доповіді НУБіП. – 2011. – № 26: Режим доступу до журналу: http:www.nbuv.gov.ua/e-Journals/and/2011-26/07shyoaa.pdf.
44. Рябовол Л.О. Проліферація апікальної меристеми жита озимого в культурі in vitro / Л.О. Рябовол, Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол // Вісник БНАУ. – Біда Церква, 2011. – № 5 (84). – С. 41–45.
45. Рябовол Л.О. Вплив регуляторів росту на укорінення рослин жита озимого в культурі in vitro / Л.О. Рябовол, Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол, О.В. Єщенко // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2011.– С. 187–190.
46. Рябовол Л.О. Розмноження глоду в культурі in vitro / А.І. Опалко, О.П. Сержук, М.В. Небиков, Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2011.– С. 194–197.
47. Рябовол Л.О. Індукція ризогенезу жита озимого в ізольованій культурі / Л.О. Рябовол, Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол // Бюлетень Інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2011. – № 40. – С. 152–154.
48. Рябовол Л.О. Укорінення рослин жита озимого в культурі in vitro / Л.О. Рябовол, Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол, А.І. Любченко // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2011. – Вип. № 76. – С. 75–80.
49. Рябовол Л.О. Умови мікророзмноження in vitro солестійких сомаклонів цикорію коренеплідного при їх повторному ретестуванні / Л.О. Рябовол, О.П. Сержук, А.І. Любченко // Зб. наук. праць ІБКЦБ. – Київ, 2011. – Вип. № 12. – С. 161–165.
50. Любченко А.І. Вплив засолення на культуру проростків рижію ярого / А.І. Любченко, Л.О. Рябовол, О.П. Сержук // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2011. – Вип. № 77. – С. 78–102.
51. Єщенко О.В. Вивчення похідних ЧС-форм як донорів самофертильності буряка цукрового / М.П. Андрощук, Ф.М. Парій, Л.О. Рябовол // Зб. наук. праць ІБКЦБ. – Київ, 2012. – Вип. № 14. – С. 426–430.
52. Сержук О.П. Проблеми міжвидової гібридизації глоду  різних локалітетів / О.П.Сержук, А.І. Любченко, Л.О. Рябовол // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2012. – Вип. № 80. – С. 97–102.
53. Парій Ф.М. Кафедрі генетики селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва — 90 років /, Ф.М. Парій, Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2012. – Вип. № 80. – С. 194–199.
54. Рябовол Л.О. Створення вихідного гаплоїдного та гомо диплоїдного матеріалу буряка цукрового з використанням гіногенетичної стимуляції / Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол // Вісник УНУС, 2012. – № 1–2. – С. 43–51.
55. Рябовол Л.О. Живильне середовище для вкорінення гомозиготного матеріалу буряка цукрового / Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол, А.І. Любченко // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2012. – Вип. № 81. – С. 196–200.
56. Рябовол Л.О. Використання гаплоїдії при створенні вихідного матеріалу ріпаку / Л.О. Рябовол, О.В. Зозуля, А.І. Любченко // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2013. – Вип. № 83. – С. 154–162.
57. Парій Ф.М. Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження / Ф.М. Парій, Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2014. – Вип. № 85. – С. 8–13.
58. Рябовол Я.С. Гібридна пшениця: проблеми, можливості, переваги перспективи / Я.С. Рябовол, Ф.М. Парій, Л.О. Рябовол, І.Р. Заболотна, І.П. Діордієва // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2014. – Вип. № 86. – С. 210–214.
59. Рябовол Я.С. Апробація донорних короткостеблових форм жита озимого / Я.С. Рябовол, Ф.М. Парій, Л.О. Рябовол // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2015. – Вип. № 87. – С. 61–66.
60. Рябовол Я.С. Адаптація клонованого рослинного матеріалу жита озимого до умов ex vitro / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // «Вісник» Сумського НАУ. – Суми, 2015. – Вип. 3 (29). – С. 61–66.
61. Рябовол Я.С. Зміна архітектоніки колосу, як оди із чинників підвищення продуктивності жита озимого / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2016. – Вип. № 1. – С. 69–71.
62. Рябовол Я. С. Характеристика зразків пшениці мякої озимої за зимостійкістю / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2016. – Вип. № 89. – С. 29–37.
63. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Створення нових селекційних матеріалів пшениці м’якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів. Вісник Уманського НУС. Умань, 2016. Вип. № 2. – С. 69–71.
64. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Генетичний контроль господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2017. Вип. 90. Ч. 1. С. 105–112.
65. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Визначення температурного режиму для формування активної колекції вихідного селекційного матеріалу жита озимого. // Зб. наук. праць «Агробіологія». Біла Церква, 2017. Вип. № 1 (131). С. 68–73.
66. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Оцінювання резистентності до хвороб створених зразків пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2017. Вип. 91. Ч. 1. С. 202–209.
67. Ракул, І. О., Рябовол, Л. О.  Створення та оцінка вихідних матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання. Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2017. Вип. 91. Ч. 1. С. 236–244.
68. Ракул, І. О., Рябовол, Л. О. Створення стійких до гербіциду Євро-Лайтнінг відновлювачів фертильності кондитерського соняшнику за використання іноземних гібридів. «Наукові доповіді НУБіП України» № 4 (68). 2017. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/9111
69. Рябовол Л. О., Кисельова М. І., Любич В. В., Полянецька І. О., Рябовол Я. С. Формування врожайності та вмісту білка в зерні спельтоподібних гібридів F3–5, одержаних гібридизацією Triticum aestivum L./ Triticum spelta L.. Селекція і насінництво: міжв. темат. наук. зб. Харків, 2017. Вип.111. С. 107–114. 
70. Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Оцінка створених зразків пшениці м’якої озимої за низкою господарсьео-цінних ознак. Зернові культури. 2017. Том 1. № 1. С. 26–31. 
71. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Регуляторна модифікація живильного середовища для ризогенезу рослин жита озимого в культурі in vitro. Вісник Уманського НУС. Умань, 2017. Вип. № 2. – С. 64–66. 
72. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Вплив модифікованого живильного середовища на мікроклонування рослин in vitro рижію ярого. Зб. наук. праць УНУС. Київ : Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч. 1. : Сільськогосподарські науки. С. 133–141.
73. Ракул І. О.,  Рябовол Л. О. Створення закріплювачів стерильності соняшнику кондитерського напряму використання стійких до трибунуронметилу. Зб. наук. праць УНУС. Київ : Видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч. 1. : Сільськогосподарські науки. С. 214–223.
74. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Оцінка якості зерна селекційних зразків пшениці м'якої озимої / Вісник Львівського НАУ: агрономія 2018. № 22(1). С. 194–200.
75. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Любченко І. О. Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого / Вісник Львівського НАУ: агрономія 2018. № 22(1). С. 13–20.
76. Ракул І. О. Рябовол Л. О. Створення та оцінка відновлювачів фертильності соняшнику кондитерського напряму використання резистентних до гербіцидів групи сульфонілсечовин // Наукові доповіді НУБіП України. Київ. 2018. № 2 (72).
77. Хаблак С. Г., Абдуллаева Я. А., Рябовол Л. О. , Рябовол Я. С. Восприимчивость гибридов подсолнечника к новым расам заразихи. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ, 2018. Т. 23. С. 154–159.
78. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Продуктивна кущистість та клонування рослин жита озимого. Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 1 (77).  Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11768/10910.
79. L. O. Ryabovol, I. O. Rakul, S. P. Kotsuba Цінність створених експериментальних гібридів соняшнику кондитерського напряму використання. Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 1 (77). Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11772/10911.
80. Діордіева І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Агробіологічний потенціал та походження сорту тритикале озимого Стратег. Наукові доповіді НУБіП України. Київ. 2019. № 2 (78).
81. Діордіева І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Агробіологічний потенціал та походження сорту тритикале озимого Наварра. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2019, № 2 (93). С.13–19.
82. Діордіева І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Походження та агробіологічна характеристика сорту пшениці м’якої озимої Артоплот. Зернові культури. Т. 3. № 1. 2019. С. 7–12. 
83. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Діордіева І. П. Стійкість до хвороб зразків пшениці м’якої озимої, створених гібридизацією географічно віддалених форм. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Львів–Оброшино, 2019. Вип. 65. С.124–133. 
84. Хаблак С. Г., Абдуллаева Я. А., Рябовол Л. О. , Рябовол Я. С. Роль аллельного и неаллельного взаемодействия генов в механизме возникновения гетерозиса. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ, 2019. Т. 24. С. 177–182. 
85. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Морфогенез солестійких клітинних ліній рижію ярого. Вісник Уманського НУС. Вип. № 2. Умань, 2019. С. 64–66
86. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Вплив морфотипу на інтенсивність фотосинтезу створених зразків жита озимого. Вісник Уманського НУС. Умань, 2020. Вип. № 1. С. 59–63
87. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Аналіз успадкування генів маркерних ознак жита озимого. Збірник наукових праць Уманського НУС. ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 96. Ч. 1. : Сільськогосподарські науки. С. 277–291.
88. Білокур Ю. В., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Підбір оптимального регламенту стерилізації експлантів еректоїдних форм кукурудзи. Збірник наукових праць Уманського НУС. РВВ Уманського НУС, 2020. Вип. 97. Ч. 1. : Сільськогосподарські науки. С. 45–51.
89. Хаблак С. Г., Абдуллаева Я. А., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С.  Перспективы по созданию исходного материала для селекции желтосеменных сортов масличных культур семейства brassicaceae. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ, 2020. Т. 27. С. 282–286. https://doi.org/10.7124/FEEO.v27.1339.
90. Діордієва І. П., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Голубенко О.В. Збагачення генофонду тритикале озимого за внутрішньовидової гібридизації. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. С. 84–92.
91. Любченко А. І., Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Аналіз параметрів господарсько-цінних ознак рижію ярого для умов Правобережного Лісостепу України за умов зміни клімату. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. С. 199–210
92. Білокур Ю. В., Рябовол Л. О. Cтворення та оцінка вихідного матеріалу для селекції еректоїдних форм кукурудзи. Збірник наукових праць Уманського НУС. РВВ Уманського НУС, 2021. Вип. 99. Ч. 1. : Сільськогосподарські науки. С.
93. Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Діордієва І. П. Створення банку селекційного матеріалу жита озимого in vitro. Збірник наукових праць Уманського НУС. РВВ Уманського НУС, 2021. Вип. 99. Ч. 1. : Сільськогосподарські науки. С.
94. Діордієва І. П., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Походження та агробіологічний потенціал сорту пшениці м’якої озимої Уманська царівна. Агробіологія. 2021. Вип. 2. С. 29–35. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7942
Патенти
1. Парій Ф.М., Рябовол Л.О. Патент на винахід 20959А (Україна). Спосіб одержання гаплоїдів рослин. – 1997..
2. Парій Ф.М.,   Рябовол Л.О., Небикова Т.А. Патент на винахід 21237А  (Україна). Спосіб відбору гаплоїдних рослин. – 1997.
3. Парій Ф.М.,   Рябовол Л.О., Небикова Т.А. Патент на винахід 21403А  (Україна). Спосіб одержання гомозиготних рослин. – 1997.
4. Рябовол Л.О., Парій Ф.М., Рябовол Я.С. Патент на корисну модель № 24324 від 25.06. 2007 р. ( Україна). Спосіб отримання генеративних пагонів цикорію коренеплідного в культурі in vitro; Заявл. 21.02.2007; Опубл. 25.06. 2007, Бюл. № 9. – 2 с.
5. Рябовол Л.О., Парій Ф.М. Патент на корисну модель № 24323 від 25.06. 2007 р. (Україна). Спосіб підвищення виходу гаплоїдних рослин цукрових буряків; Заявл. 21.02.2007; Опубл. 25.06. 2007, Бюл. № 9. – 2 с.
6. Рябовол Л.О., Парій Ф.М., Яценко А.О., Труш С.Г., Любченко А.І. Патент на корисну модель № 24325 від 25.06. 2007 р. ( Україна). Спосіб активації розвитку меристем та розмноження рослин цикорію коренеплідного; Заявл. 21.02.2007; Опубл. 25.06. 2007, Бюл. № 9. – 3 с.
7. Поліщук В.В., Доронін В.А., Яценко А.О., Опалко А.І., Адаменко Д.М., Труш С.Г., Рябовол Л.О., Моргун А.В. Патент на корисну модель № 64745 від 10.11. 2011 р. ( Україна). Спосіб поліпшення якості насіння чоловічостерильних компонентів гібридів цукрових буряків; Заявл. 29.07.2011; Опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21. – 4 с.
8. Парій Ф.М., Рябовол Я.С., Рябовол Л.О., Парій М.Ф., Парій Я.Ф., Скорик В.В. Патент на корисну модель № 91021 від 25.06. 2014 р. ( Україна). Спосіб контролю стерильності жита озимого на ділянках гібридизації; Заявл. 09.09.2013; Опубл. 25.06. 2014, Бюл. № 12. – 4 с.
9. Парій Ф.М., Рябовол Я.С., Рябовол Л.О., Парій М.Ф., Парій Я.Ф., Скорик В.В. Патент на корисну модель № 91020 від 25.06. 2014 р. ( Україна). Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого; Заявл. 09.09.2013; Опубл. 25.06. 2014, Бюл. № 12. – 4 с.
10. Парій Ф.М., Рябовол Я.С., Рябовол Л.О., Парій М.Ф., Парій Я.Ф. Патент на корисну модель № 103730 від 25.12. 2015 р. ( Україна). Спосіб контролю стерильності жита озимого за геном L/l «безлігульність»; Заявл. 06.07.2015; Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. – 4 с.
11. Парій Ф.М., Рябовол Я.С., Рябовол Л.О., Парій М.Ф., Парій Я.Ф. Патент на корисну модель № 103729 від 25.12. 2015 р. ( Україна). Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого за геном L/l «безлігульність»; Заявл. 06.07.2015; Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. – 4 с.
12. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О., Парій М.Ф., Парій Я.Ф. Патент на корисну модель № 110527 від 10.10.2016 р. ( Україна). Спосіб відбору високопродуктивних форм жита; Заявл. 18.04.2016; Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. – 4 с.
13. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Патент на корисну модель № 117608 від 26.06.2017 р.  (Україна). Спосіб контролю стерильності жита озимого за геном Sp/sp еректоїдної орієнтації листкової пластинки; Заявл. 20.02.2017; Опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – 4 с.
14. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Патент на корисну модель № 117602 від 26.06.2017 р.  (Україна). Спосіб контролю гібридності  рослин жита озимого за геном Sp/sp еректоїдної орієнтації листкової пластинки; Заявл. 20.02.2017; Опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – 4 с.
15. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Патент на корисну модель № 120739 від 10.11.2017 р.  (Україна). Спосіб контролю стерильності рослин жита озимого за геном P/p розлогої форми куща; Заявл. 19.06.2017; Опубл. 26.06.2017, Бюл. № 21. – 4 с.
16. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Патент на корисну модель № 120738 від 10.11.2017 р.  (Україна). Спосіб контролю гібридності  рослин жита озимого за геном P/p розлогої форми куща; Заявл. 19.06.2017; Опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – 4 с.
17. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Патент на корисну модель № 126908 від 10.07.2018 р.  (Україна). Спосіб індукування розвитку меристем та розмноження рослин жита озимого; Заявл. 05.02.2018; Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13. – 6 с.
18. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Патент на корисну модель № 127222 від 25.07.2018 р.  (Україна). Спосіб контролю стерильності рослин жита озимого за геном Epr1/epr1 «безвосковий наліт колоса»; Заявл. 05.02.2018; Опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. – 4 с.
19. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Патент на корисну модель № 127223 від 25.07.2018 р.  (Україна). Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого за геном Epr1/epr1 «безвосковий наліт колоса»; Заявл. 05.02.2018; Опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. – 4 с.
20. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І., Рябовол Я. С., Діордіева І. П. Патент на корисну модель № 136523 від 27.08.2019 р.  (Україна). Спосіб індукування калюсної тканини рижію ярого; Заявл. 22.02.2019; Опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – 6 с.
Авторські свідоцтва на сорти рослин
1. Cвідоцтво № 150793 «Про авторство на сорт рослин». – Дієтичний. – Овес голозерний. – Заявка № 13520001. – Автор(и): Парій Ф.М., Рябовол Л.О., Парій Я.Ф., Парій М.Ф, Єгорова Т.В.,Нечепоренкр Л.П., Кулик Ю.Ф., Парій Ю.О., Ворожко С.П., Скорик В.В. (Районоване у 2015 р.)
2. Cвідоцтво № 180915 «Про авторство на сорт рослин». – Наварра. – Тритикале (озиме). – Заявка № 15022003. – Автор(и): Парій Ф.М., Парій М.Ф, Парій Я.Ф., Рябчун В.К., Рябовол Л.О., Рябовол Я.С., Задерака О.І., Діордієва І.П., Заболотна І.Р., Любич В.В.   (Районоване у 2018 р.)
3. Cвідоцтво № 180916 «Про авторство на сорт рослин». – Стратег. – Тритикале (озиме). – Заявка № 15022004. – Автор(и): Парій Ф.М., Парій М.Ф, Парій Я.Ф., Рябчун В.К., Рябовол Л.О., Рябовол Я.С., Задерака О.І., Діордієва І.П., Заболотна І.Р., Любич В.В.   (Районоване у 2018 р.)
4. Cвідоцтво № 180868 «Про авторство на сорт рослин». – Артаплот. – Пшениця мʼяка (озима). – Заявка № 15012037. – Автор(и): Парій Ф.М., Парій Я.Ф., Парій М.Ф, Новак Ж.М., Полянецька І.О., Задерака О.І., Рябовол Л.О., Рябовол Я.С., Заболотна І.Р., Діордієва І.П., Якимчук Р.А., Любич В.В.   (Районоване у 2018 р.)
Матеріали науково-практичних конференцій
1. Рябовол Л.О. Изучение сред для получения гаплоидов свеклы методом культуры изолированных семяпочек / Вклад молодых ученых в интенсификацию сельского хозяйства УССР // Науч.–практич. конференції молодых ученых и специалистов (март, 1991). – Киев, 1991. – Ч. 3. – С. 81.
2. Рябовол Л.О. Стимуляция гаплоидии у сахарной свеклы путем задержания опыления / Актуальные проблемы физиологии растений и генетики // Конференції молодых ученых. – Киев, 1992. – С. 107.
3. Рябовол Л.О. К вопросу о получении гаплоидов сахарной свеклы // Teз. докл. У1 съезда Украинского общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова (Полтава, 1992). – Киев, 1992. – С.132.
4. Рябовол Л.О., Парий Ф.Н. Управление процессами стимуляции
гаплоидии растений сахарной свеклы // Управление генетической изменчивостью с.-х. растений : Тез. докл.  Междунар.  симп. (Ялта, 2 октябрь 1992). – Ялта, 1992. – С. 74.
 
5. Собченко В.Ф., Рябовол Л.О.,  Манько А.Е.  Получение гаплоидных линий сахарной свеклы в культуре in vitro // Тез. докл.VI съезда ВОГиС (ноябрь, 1992, Минск). Минск,  1992. – С. 123.
6. Рябовол Л.О.  Разработка методов стимуляции гаплоидии сахарной свеклы // Тез. докл. VI съезда ВОГиС (ноябрь, 1992, Минск). Минск,  1992. – С. 96
7. Рябовол Л.О., Яценко А.А. Введение, размножение и сохранение генетически идентичного селекционного материала цикория в культуре in vitro. // Материалы 7-й Междунар. науч.-практ. конференції “Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье”.– Симферополь, 1998. – С. 316–317.
8. Парий Ф.Н., Рябовол Л.О. Использование генетических маркеров при получении гаплоидов и дигаплоидов сахарной свекли биотехнологическими методами // Материали Международ. науч. конференції “Молекулярная генетика и биотехнология”. – Минск, 1998. 
9. Опалко А., Рябовол Л., Опалко О. Шляхи підвищення антропоадаптивності рослинництва / Тези міжнар. наук.–практ. конференції пам’яті проф. Є. Храпливого “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу”. – Львів: ЛДАУ, 1999. – С. 238–239. 
10. Лихацький В.І., Рябовол Л.О., Батюк В.М. Мікроклональне розмноження спаржі. // Матеріали 12–ї міжнар. наукової конференції “Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії”. – Полтава,  2000. – С. 190–191.
11. Ryabovol L.O., Opalko O.A. Modyfying nutrient medium for obtaing genetically identical microclones in a genus Matus Mill. // Conference on genetics and molecular biology for students and young scientists devoted to 100–th anniversary of genetics: 20–22 of April 2000. – Lviv, 2000. – Р. 109.
12. Ryabovol L.O. Reproduction of root chicory plants by biotechnological methods. // Conferense for students; PhD students and young scientists on molecular biology and genetics, dedicated to the golden jubilee of the double helix and 30 anniversary of the Institute of molecular biology and genetics nas of Ukraine: 25-27 of September 2003. –  Kyiv, 2003. – Р. 94.      
13. Рябовол Л.О. Калусна культура та культура клітинних суспензій. // Методичні рекомендації для проведення лабораторно–практичних занять з “Біотехнології рослин”. – Умань: УДАА, 2003. – 18с.
14. Поліщук В.В., Ковальчук І.В., Рябовол Л.О. Екологічне випробування інбредних ліній кукурудзи. // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених: УДАУ – Умань, 2004. – С. 61–63.
15. Рябовол Л.О. Клонування цикорію коренеплідного // Матеріали наук. практ. семінару ‘‘Проблеми отримання та використання генетично модифікованих і клонованих організмів ’’. БДАУ – Біла Церква, 2004. – С. 57–58.
16. Запорожець Ж.М., Поліщук В.В., Опалко А.І., Рябовол Л.О. Насінництво кукурудзи за класичною методикою та з використанням технології in vitro // Матеріали наук. практ. семінару ‘‘ Проблеми отримання та використання генетично модифікованих і клонованих організмів ’’. БДАУ – Біла Церква, 2004. –  С.59.
17. Рябовол Л.О. Любченко А.І. Калюсотвірна і регенераційна здатність рослин цикорію коренеплідного // Матеріали наукової конференції присвяченої 100 – річчю від дня народження академіка П.А. Власика і 150 – річчю від дня народження професора Л.П. Симиренка та Наукової конференції молодих вчених – Умань, 2005. – с.28.
18. Рябовол Л.О. Пряма регенерація рослин цикорію коренеплідного – як спосіб отримання генетично – ідентичних матеріалів // Матеріали наукової конференції присвяченої 100 – річчю від дня народження академіка П.А. Власика і 150 – річчю від дня народження професора Л.П. Симиренка та Наукової конференції молодих вчених – Умань, 2005. – с.30.
19. Любченко А.І., Рябовол Л.О. Отримання морфогенної калюсної біомаси цикорію коренеплідного. // Матеріали Міжнародної наук.- практ. конференції «Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання». – Оброшино, 2005. – С. 265.
20. Рябовол Л.О. Індукція соматичного ембріоїдогенезу цикорію коренеплідного. // Матеріали Міжнародної наук.- практ. конференції «Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання». – Оброшино, 2005. – С. 269–270.
21. Любченко А.І., Рябовол Л.О. Отримання та характеристика морфогенного калюсу  Cichorium intubus L. // Матеріали Міжнародної наук. семінару молодих вчених «Стрес і адаптація рослин». – Харків, 2005. – С. 78–79.
22. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Умови індукції та культивування морфогенної калюсної тканини Cichorium intubus L. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. –  Умань, 2006. – С. 32–33.
23. Рябовол Л.О. Індукція морфогенетичної активності калюсної біомаси цикорію коренеплідного // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Аграрна наука і освіта ХХІ століття». – Умань, 2006. – С. 58–59.
24. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Вплив сольового стресу на індукування клітинних ліній цикорію коренеплідного // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Аграрна наука і освіта ХХІ століття». – Умань, 2006. – С. 48-49.
25. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Індукування соматичного ембріоїдогенезу Cichorium intybus L. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрний форум – 2006». – Суми, 2006. – С. 15.
26. Рябовол Л.О. Визначення температурного режиму при створенні активної колекції рослин Cichorium intybus L. та Beta vulgares L. // Матеріали наукової конференції «Сучасні інтенсивні технології у виробництво» присвяченої 120 – річчю з дня народження І.М. Єрємєєва. – Умань, 2007. – С.47–48.
27. Рябовол Л.О. Генетична гетерогенність калюсної біомаси Cichorium intybus L. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених – Умань, 2007. – С. 85–86.
28. Любченко А.І., Рябовол Л.О. Умови індукції клітинних ліній цикорію коренеплідного на середовищах з підвищеним вмістом Ва2+ // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених – Умань, 2007. – С. 98–99.
29. Любченко А.І., Рябовол Л.О. Умови формування сомаклонів цикорію коренеплідного в ізольованій культурі // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Біологія: від молекули до біосфери». – Харків, 2007. – С. 119–120.
30. Рябовол Л.О., Рябовол Я.С. Підвищення виходу гаплоїдних матеріалів цукрових буряків при використанні генетичних прийомів стимуляції // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2008. – С. 34–35.
31. Рябовол Л.О., Любченко А.І., Єщенко О.В. Добір стійких до іонів Ва2+ клітинних ліній цикорію коренеплідного та програмування їх морфогенної активності // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування. – Київ, 2008. – С. 370–374.
32. Рябовол Л.О. Визначення оптимального температурного режиму та вуглеводного живлення при створенні в культурі in vitro банку рослинного матеріалу видів Cichorium intybus L. та Beta vulgares L. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виробництва і використання рослинного білка: глобальні зміни та ризики»: тези доп. – Вінниця, 2008. – С. 24–25.
33. Любченко А.І., Рябовол Л.О. Фактори, що визначають морфогенну активність калюсної тканини цикорію коренеплідного // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2009. – С. 15–16.
34. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Використання біотехнологічних методів для удосконалення селекційного процесу цикорію коренеплідного // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2009. – С. 62–64.
35. Рябовол Л.О. Використання біотехнологічних методів для отримання вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного, резистентного до абіотичних стресових чинників // Матеріали міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». – Умань, 2009. – С. 61.
36. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О., Любченко А.І. Адаптація рослин при перенесенні клонованого матеріалу Cichorium intybus L. з умов  in vitro в умови ex vitro // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інтродукція, селекція та захист рослин». – Донецьк, 2009. – С. 216–218.
37. Рябовол Л.О., Рябовол Я.С. Використання соматичного ембріоїдогенезу для отримання вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Харків, 2009. – С. 8–9.
38. Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Формування морфогенної калюсної тканини суниці великоплідної // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2010. – С. 30–31.
39. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Морфогенез солестійких калюсних ліній цикорію коренеплідного // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2010. – С. 29–30.
40. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Індукція формування стійких до іонів Ва2+ клітинних ліній цикорію коренеплідного // Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». – Умань, 2010. – С. 24–25.
41. Рябовол Л.О., Горбатюк В.А. Використання біотехнологічних методів у селекції ріпаку – джерела екологічно безпечного виду палива // Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». – Умань, 2010. – С. 21–22.
42. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Створення рослинних матеріалів цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) з комплексною стійкістю до стресових чинників при доборі клітинних ліній in vitro // Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України «Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках». – Київ, 2010. – С. 621–623.
43. Рябовол Л.О., Карпенко В.П., Любченко А.І., Рябовол Я.С. Використання ізольованої культури для створення стійких до іонів барію форм цикорію коренеплідного // Міжнародної наук. практик. конференції «Новітні досягнення біотехнології». – Київ, 2010. – С. 43.
44. Рябовол Л.О., Заболотна І.Р. Калюсогенез цикорію коренеплідного // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2011. – Ч. 1. – С. 104–105.
45. Рябовол Л.О., Любченко А.І. Використання осмотично активних речовин при проведенні клітинної селекції цикорію коренеплідного на посухостійкість // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2011. – Ч. 1. – С. 106–107.
46. Рябовол Л.О., Любченко А.І., Рябовол Я.С. Використання біотехнологічних методів для створення резистентних до дії іонів барію рослинних матеріалів цикорію коренеплідного // Матеріали регіональної науково-практичної  конференції. – Умань, 2011.– С. 47–48.
47. Любченко А.І., Рябовол Л.О., Сержук О.П. Використання хлориду натрію для оцінки рівня солестійкості рижію ярого // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 72–73.
48. Любченко А.І., Рябовол Л.О., Зозуля О.В. Використання біотехнологічних методів для отримання вихідного гаплоїдного матеріалу ріпаку // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 73–74.
49. Струмінський В.Ю., Рябовол Л.О. Підбір живильного середовища для індукції формування гаплоїдних матеріалів буряка цукрового з насіннєвих зачатків // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 105–106.
50. Рябовол Я.С. Порівняння стійкості жита озимого за основними хворобами / Я.С. Рябовол, Ф.М. Парій, Л.О. Рябовол // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції. – Умань, 2012.– С. 142–143. 
51. Рябовол Я.С. Клонування рослинного матеріалу жита озимого в культурі in vitro / Я.С. Рябовол, Ф.М. Парій, Л.О. Рябовол // Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної  конференції присвяченої 10-річчю від Дня утворення Українського Інституту експертизи сортів рослин «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні». – Київ, 2012. – С. 323–325.
52. Рябовол Л.О. Ембріоїдогенез цикорію коренеплідного / Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної  конференції присвяченої 10-річчю від Дня утворення Українського Інституту експертизи сортів рослин «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні». – Київ, 2012. – С. 321–323.
53. Рябовол Л.О. Індукція формування стійких до іонів Ва2+ клітинних ліній цикорію коренеплідного / Л.О. Рябовол, , Любченко А.І., Я.С. Рябовол // Матеріали III Міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». – Умань, 2012. – С. 29–31.
54. Рябовол Я.С.  Дослідження форм жита озимого з рецесивними алелями гена «без воскового нальоту» / Я.С. Рябовол // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань, 2013. – Ч. 1. – С. 109–110.
55. Любченко А.І. Використання біотехнологічних методів при створенні посухостійких форм ріпаку ярого / А.І. Любченко, Л.О. Рябовол, О.П. Сержук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань, 2013. – Ч. 1. – С. 70–71.
56. Рябовол Л.О. Отримання калюсної тканини ріпаку в культурі in vitro / Л.О. Рябовол, О.В. Зозуля // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». – Умань, 2013. – С. 94–95.
57. Сержук О.П. Використання мікроклонування in vitro в селекції сільськогосподарських культур / О.П. Сержук, А.І. Любченко, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». – Умань, 2013. – С. 101–102.
58. Рябовол Л.О. Отримання гаплоїдних матеріалів ріпаку в умовах in vitro / Л.О. Рябовол, А.І. Любченко, О.В. Зозуля // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2013.– С. 25–27. 
59. Любченко А.І. Отримання in vitro морфогенної калюсної біомаси рижію ярого / Любченко А.І., Рябовол Л.О., Любченко І.О. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених присвячена 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 49–50.
60. Рябовол Я.С. Проблеми та перспективи розвитку селекції гібридного жита в Україні / Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених присвячена 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 49–50.
61. Рябовол Л.О. Використання біотехнологічних методів у селекції сільськогосподарських культур на кафедрі генетики, селекції рослин та біотехнології / Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» присвячена 170-річчю Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 6–7.
62. Рябовол Л.О. Селекція гібридного соняшника з використанням біотехнологічних методів / Л.О. Рябовол, Н.Б. Видрик // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» присвячена 170-річчю Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 28–29.
63. Рябовол Л.О. Індукція формування гаплоїдних структур ріпаку in vitro / Л.О. Рябовол, А.І. Любченко, О.В. Зозуля // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» присвячена 170-річчю Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 105–106.
64. Рябовол Л.О. Клонування рослин жита озимого в культурі in vitro / Л.О. Рябовол, Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» присвячена 170-річчю Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 106–108.
65. Рябовол Л.О. Вплив регуляторів росту на калюсогенез в культурі пиляків Brassica narus L. / Л.О. Рябовол, О.В. Зозуля, А.І. Любченко // Матеріали IV Всеукраїнської наук.- практик. конференції з Міжнародної участю. – Тернопіль, 2014.– С. 157–158. 
66. Рябовол Л.О. Вплив складу живильного середовища на клонування рослин жита озимого в культурі in vitro / Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної аграрної науки». – Миколаїв, Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2014.– С. 17–18. 
67. Рябовол Я.С. Дослідження форм жита озимого з геном домінантної короткостебловості Hl/hl / Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наук.-практик. Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної аграрної науки». – Миколаїв, Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2014.– С. 16–17. 
68. Рябовол Я.С. Підбір живильного середовища для укорінення рослин жита озимого / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2014.– С. 71–72. 
69. Любченко А.І. Підбір умов для індукції та культивування калюсної тканини рижію ярого / А.І. Любченко, Л.О. Рябовол, І.О. Любченко // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми» присвячена 110-річчю від дня народження  видатного генетика Ю.П. Мірюти. – Умань, 2015. – С. 55–56.
70. Рябовол Я.С. Перспективи розвитку селекції гібридної пшениці в Україні / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми» присвячена 110-річчю від дня народження  видатного генетика Ю.П. Мірюти. – Умань, 2015. – С. 104–105.
71. Сержук О.П. Декоративна цінність представників роду глід (CRATATGUS L.) / О.П. Сержук, Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми садаво-паркового мистецтва». – Умань, 2015. – С. 147–150.
72. Любченко І.О. Індукція формування морфогенної калюсної тканини рижію ярого / І.О. Любченко, Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва». – Умань, 2015. – С. 31–32.
73. Рябовол Я.С. Характеристика багатоколоскових вихідних матеріалів жита озимого/ Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Всеукраїнської наук.–практ. конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва». – Умань, 2015. – С. 44–45.
74. Любченко І.О.  Стерилізація експлантів рижію ярого при введені в культуру in vitro / І.О. Любченко, Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Матеріали ІІІ Міжнародної наук.–практ. конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, 2015. – С. 74–75.
75. Рябовол Я.С. Створення банку вихідного матеріалу жита озимого за використання біотехнологічних методів / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали ІІІ Міжнародної наук.–практ. конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, 2015. – С. 102–103.
76. Рябовол Я.С. Використання аерогідропонних технологій для укорінення рослин жита озимого / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наук.–практ. конференції «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції». – Кам’янець-Подільський, 2015. – С. 70–71.
77. Рябовол Я.С. Характеристика форм жита озимого з рецесивними алелями гена L/l «безлігульність» / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» присвячена світлій пам’яті Ф.М. Парія. – Умань, 2016. – С. 303–305.
78. Заболотна І.Р. Характеристика багатоколоскових вихідних матеріалів пшениці озимої / І.Р. Заболотна, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» присвячена світлій пам’яті Ф.М. Парія. – Умань, 2016. – С. 98–99.
79. Конуп І.О.Створення крупноплідних батьківських компонентів гібридів соняшнику кондитерського напрямку використання / І.О. Конуп, Л.О. Рябовол, М.Ф. Парій // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» присвячена світлій пам’яті Ф.М. Парія. – Умань, 2016. – С. 148–151.
80. Кириченко М.С. Створення вихідних матеріалів стійких до гербіциду імодазолінонової групи (Єпролайтінг) / М.С. Кириченко, Л.О. Рябовол, М.Ф. Парій // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» присвячена світлій пам’яті Ф.М. Парія. – Умань, 2016. – С. 108–110.
81. Любченко І.О. Отримання культури in vitro рижію ярого / І.О. Любченко, Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» присвячена світлій пам’яті Ф.М. Парія. – Умань, 2016. – С. 116–118.
82. Мартинюк А.Т. Недоспівана пісня Федора Парія / А.Т. Мартинюк, Ю.Н. Мішкуров, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» присвячена світлій пам’яті Ф.М. Парія. – Умань, 2016. – С. 3–8.
83. Заболотна І.Р. Характеристика багатоколоскових вихідних матеріалів пшениці озимої / І.Р. Заболотна, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» присвячена світлій пам’яті Ф.М. Парія. – Умань, 2016. – С. 98–99.
84. Рябовол Я.С. Оцінка якості зерна колекційних зразків жита озимого / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». – Умань, (26–27 травня) 2016. – С. 62–63.
85. Рябовол Я.С. Вплив регуляторів росту на клонування рослин жита озимого / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Іноваційні технології виробництва рослинницької продукції». – Умань, (20 квітня) 2016. – С. 82–83.
86. Рябовол Я. С. Індукція формування та пасажування калюсу жита озимого в культурі in vitro / Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Овочівництво України: історія, традиції, перспективи» присвячена 95-річниці створення кафедри овочівництва (21 вересня 2016 р.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 67–69.
87. Рябовол Я. С. Індукція формування калюсної тканини жита озимого в ізольованій культурі / Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Новітні  технології вирощування сільськогосподарських культур». – Київ, (29–30 вересня) 2016. – С. 118.
88. Рябовол Я. С. Формування насіння пшениці м’якої озимої за гібридизації сортів вітчизняної та зарубіжної селекції / Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, (17 листопада) 2016. – С. 81.
89. Рябовол Я. С. Адаптація клонованого матеріалу жита озимого за перенесення в польові умови вирощуванння / Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції». – Кам’янець-Подільський, (28 жовтня) 2016. – С. 52–54.
90. Рябовол Я. С. Контроль зимостійкості зразків пшениці м’якої озимої / Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол // Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїї конференції «Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах». – Рівне, с. Шубків, 2016. – С. 131–132.
91. Рябовол Я. С. Залежність показника зав’язування насіння пшениці м’якої озимої від періоду запилення / Я. С. Рябовол, Л. О. Рябовол // Матеріали Міжнародної науково-практичноїї конференції «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур». – Дніпро (22–23 листопада), 2016. – С. 162–164.
92. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Створення нових селекційних матеріалів пшениці м’якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів. Вісник Уманського НУС. Умань, 2016. Вип. № 2. – С. 69–71.
93. Рябовол Л. О., Полторецький С. П. Вулиця Федора Парія // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань (15–17 березня), 2017. С. 3–7.
94. Кириченко М. С., Рябовол Л. О., М. Ф. Парій. Створення відновлювачів фертильності стійких до гербіциду трибенуронметилової групи (Гранстар) // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань (15–17 березня), 2017. С. 87–89.
95. Ракул І. О., Рябовол Л. О. Створення та вивчення крупноплідних низькорослих форм соняшнику. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань (15–17 березня), 2017. С. 209–211.
96. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Селекція пшениці озимої на стійкість до церкоспорозної гнилі // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань (15–17 березня), 2017. С. 217–219.
97. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Формування насіння пшениці м’якої озимої за гібридизації сортів різних еколого-географічних зон // Матеріали III Міжнародної науково-практичноїї конференції присвяченої 15-річчю створення Українського інституту експертизи сортів рослин. Київ  (7 червня), 2017. С. 75–77.
98. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Аналіз деяких морфологічних ознак створених зразків жита озимого та використання їх у селекції // Тези доповідей Міжнародної науково-практичноїї конференції присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Київ (11 липня), 2017. С. 234–235.
99. Ракул І. О., Рябовол Л. О. Створення закріплювачів стерильності соняшнику кондитерського напряму використання та їх стерильних аналогів // Тези доповідей Міжнародної науково-практичноїї конференції присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Київ (11 липня), 2017. С. 228–230.
100. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Аналіз продуктивності зразків пшениці м’якої озимої за гібридизації сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїї конференції «Технологічні аспекти вирощування часнику, інших цибулинних і сільськогосподарських рослин». Умань (21–22 вересня), 2017. С. 66–67.
101. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Отримання чистолінійного матеріалу жита озимого за використання культури незрілих зародків // Матеріали Міжнародної науково-практичноїї конференції присвяченої 90-річчю від дня народження професора Наумова Г. Ф. та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва (23–24 жовтня) Харків, 2017. С. 286–288.
102. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Використання культури зрілих зародків для розмноження цінних зразків жита озимого. Матеріали VI Науково-практ. конференції з міжнародною участю «Біотехнологія: звершення та надії». Київ (14–16 листопада), 2017. С. 81–82.
103. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Условия формирования банка исходных материалов ржи  озимой. Матеріали XIX Міжнародної наукової конференції з елементами наукової школи молодих вчених «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» присвяченої 75-річчю від дня народження доктора біологічних наук, Заслуженого діяча науки РФ, академіка Російської екологічної академії, професора Гайірбега Магомедовича Абдурахманова. (4–7 листопада) Махачкала, 2017. С. 263–265.
104. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Сорт жита озимого для екологічного землеробства. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань (20 жовтня), 2017. С. 39–40.
105. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Характеристика зразків жита озимого з рецесивними алелями гена Sp/sp «еректоїдне розміщення листка». Матеріали Міжнародної науково-практичноїї конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань (15 листопада) 2017. С. 105–106.
106. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Використання генетичних маркерів для ідентифікації матеріалів у селекції жита озимого // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань (19–21 березня), 2018. Умань: Видавець «Сочинський М. М.». С. 218–219.
107. Ракул І. О.,  Рябовол Л. О. Ідентифікація зразків соняшнику кондитерського напрямку використання за стійкістю до гербіцидів групи сульфонілсечовин // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань (19–21 березня), 2018. Умань: Видавець «Сочинський М. М.». С. 215–218.
108. Рябовол Л.О., Ракул І. О., Бойко С. С. «Скринінг гібридів соняшнику кондитерського напряму використання за стійкістю до гербіциду Євро-лайтинг» // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні агротехнології». Умань (28 березня), 2018. С. 20–21.
109. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О., Гуменюк О. В. Використання інбридингу в селекції жита озимого // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні агротехнології». Умань (28 березня), 2018. С. 109–110.
110. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Вплив генотипу на інтенсивність кущення та клонування рослин жита озимого // Матеріали Всеукраїнської наук.-практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі». Умань (26 червня), 2018. С. 153–154.
111. Диордиева И. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Коцюба С. П. Экологическая пластичность и стабильность образцов пшеницы спельты по урожайности зерна / Материалы Международной конференции «Natural and Technical Sciences». Будапешт (30 July) 2018. C. 7–9.
112. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Створення стійких до хвороб зразків пшениці м’якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених форм. Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практичної конференції «Наукові основи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва». Харків, 2018. С. 232–233.
113. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Агроекологічні особливості створення ранньостиглих сортів пшениці м’якої озимої. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань (20 жовтня), 2018. С. 25–27.
114. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Аналіз морозо-, зимостійкості створених зразків пшениці м’якої озимої. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань ( 15 листопада), 2018. С. 162–163.
115. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Добір in vitro клітинних ліній рижію ярого стійких до осмотичного стресу. Матеріали VІ Міжнародної наук.-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань ( 15 листопада), 2018. С. 101–102.
116. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Умови ризогенезу рослин жита озимого в ізольованій культурі. Матеріали VIІI Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). (18–20 березня 2019). Умань: Видавець «Сочинський М. М.». 2019. С. 219–221.
117. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Кертон М. Створення та відбір за генами SBM 1 і LR 34 зразків пшениці мʼякої озимої. Матеріали VIІI Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). (18–20 березня 2019). Умань: Видавець «Сочинський М. М.». 2019. С. 217–219.
118. Хаблак С. Г., Абдуллаева Я. А., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Теория аллельного и неаллельного механизма возникновения гетерозиса. Матеріали VIІI Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). (18–20 березня 2019). Умань: Видавець «Сочинський М. М.». 2019. С. 265–269.
119. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Показники якості зерна створених зразків жита озимого. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Умань (23–24 червня), 2019. С. 66–67.
120. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Створення та оцінка морозостійких зразків пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями // Матеріали Всеукраїнської наук.-практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі». Умань (26 червня), 2019. С. 100–103.
121. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Агробіологічні особливості сорту пшениці м’якої озимої Артоплот. Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїї Інтернет-конференції, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань (16 жовтня), 2019. С. 52–53.
122. Рябовол Я. С.,  Рябовол Л. О. Використання генетичних маркерів для ідентифікації стерильного матеріалу жита озимого // Матеріали Всеукраїнської наук.-практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі». Умань (26 червня), 2020. С.
123. Білокур Ю. В., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Умови введення експлантів кукурудзи в ізольовану культуру.  Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. Рр. 22–24 Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XII URL: https://isg-konf.com
Публікації в інших виданнях
1. Рябовол Я. С., Парій Ф. М., Рябовол Л. О. Створення і випробування сорту жита озимого Сиріус. Посібник українського хлібороба, 2015. Т. 1. С. 85–87.
2. Парій Ф.М. Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого / Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Інноваційні розробки Уманського НУС. – Умань, 2014. – С. 20.
3. Парій Ф.М. Спосіб контролю стерильності жита озимого на ділянках гібридизації / Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Інноваційні розробки Уманського НУС. – Умань, 2014. – С. 21.
4. Парій Ф.М. Спосіб контролю стерильності рослин жита озимого на ділянках гібридизації за використання гена w/w «восковий наліт» / Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Інноваційні розробки Уманського НУС. – Умань, 2014. – С. 25.
5. Парій Ф.М. Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого за використання гена w/w «восковий наліт» / Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол, Л.О. Рябовол // Інноваційні розробки Уманського НУС. – Умань, 2014. – С. 24.
6. Рябовол Л.О. Спосіб підвищення виходу гаплоїдних рослин буряку цукрового / Л.О. Рябовол, Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол // Інноваційні розробки Уманського НУС. – Умань, 2014. – С. 22.
7. Рябовол Л.О. Спосіб отримання генеративних пагонів цикорію коренеплідного в культурі in vitro / Л.О. Рябовол, Ф.М. Парій, Я.С. Рябовол // Інноваційні розробки Уманського НУС. – Умань, 2014. – С. 23.
8. Хаблак С.Г., Абдуллаева Я.А., Рябовол Я.С., Рябовол Л.О. Ключевая особенность паразитизма заразихи подсолнечниковой. Главагроном, 15.05.2020. https://glavagronom.ru/articles/Klyuchevaya-osobennost-parazitizma-zarazihi-podsolnechnikovoj
9. Хаблак С. Г., Абдуллаева Я. А., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Узкие места в жизненном цикле развития заразихи. Агроном. 2021. https://www.agronom.com.ua/uzkye-mesta-v-zhyznennom-tsykle-razvytyya-zarazyhy/