Меню

Коцюба Світлана Петрівна

Коцюба Світлана Петрівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент
Email: genetica2015@udau.edu.ua

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Коцюба Світлана Петрівна
Посада Доцент
Освіта Уманську сільськогосподарську академію, 1998 р.
Вчений агроном. диплом № ЛЕ ВЕ 004194 
Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук
Диплом ДК №049234 від 12 листопада 2008 р.
Спеціальність: 06.01.05 «Селекція рослин»
Аспірантура Співшукач 2003-2006 рр., Уманський національний університет садівництва
Тема дисертаційної роботи «Селекція кукурудзи за ознаками продуктивності, стійкості до вилягання та ламкості стебла.»
Останнє підвищення кваліфікації Білоцерківський національний аграрний університет. Інститут післядипломного навчання, м. Біла Церква; курси підвищення кваліфікації (стажування). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК  00493712/000510-17 від 22.05.2017 р.
Нагороди, звання Почесна грамота Уманського національного університету садівництва (2019 р.)
Стаж роботи: загальний – 28 років
педагогічний – 14 років
Дисципліни, що викладає: «Імунітет рослин», «Спеціальна селекція і насінництво кормових, плодових і овочевих культур», «Селекція і насінництво с.-г. культур», «Охорона прав на сорти рослин»
Сфера наукових інтересів Селекція, насінництво
Тема дослідження Селекція кукурудзи на стійкість до вилягання та ламкості стебла

 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
Монографії
1. Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Полторецький С. П., Коцюба С. П. Селекційне вдосконалення тритикале за використання пшениці спельта: монографія. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 214 с.
Наукові статті у журналах з індексом цитування:

1. Diordiieva I., Riabovol L., Riabovol Ia., Serzhuk O., Novak A., Kotsiuba S. The characteristic of wheat collection created by Triticum aestivum L./Triticum spelta L. hybridization. Agronomy research. 2018. Vol. 16. № 4. Р. 45–53.

 

2. Диордиева И. П., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Ренгач П. Н., Коцюба С. П., Макарчук М. А. Использование спельты (Triticum spelta L.) в селекции на качество зерна тритикале. Сельскохозяйственная биология. 2019. Т. 54. № 1. С. 31–37.
3. Leonova K. P.,  Morgun A. V., Hospodarenko H. M., Ketskalo V. V., Kotsyuba S. P., Nevlad V. I. «Evaluation of the tobacco genotypes by the peculiarities features». Ukrainian Journal of Ecology, 2020. № 10 (2). Р. 449-456
Наукові статті у фахових виданнях:
1. Савченко С.П., Поліщук В.В., Опалко А.І., Рябовол Л.О. Використання кореляції в селекції інбредних ліній кукурудзи. Зб. наук. праць Уманського ДАУ. Умань, 2004. Вип. 58. С.32–36.
2. Опалко А.І., Поліщук В.В., Медвідь С.П., Ковальчук І.В., Савченко С.П. Скоростиглість гібридів та інбредних ліній кукурудзи як компонент антропоадаптивного потенціалу. Зб. наук. праць. Полтава, 2005.  Том 4.  №23.  С. 49–52. 
3. Ковальчук І.В., Поліщук В.В., Савченко С.П. Успадкування врожайності і виходу зерна з качанів простими міжлінійними гібридами кукурудзи: Зб. наук. праць Уманського ДАУ. Умань, 2005. Вип. 61. С.64–69..
4. Поліщук В.В., Ковальчук І.В., Савченко С.П. Кореляційні зв’язки між окремими господарсько-цінними ознаками у інбредних ліній кукурудзи. Сучасні інтенсивні сорти і сортові технології у виробництво. Умань. Уманський державний аграрний університет, 2007. С. 48–50.
5. Савченко С.П. Ефективність використання різних критеріїв оцінювання скоростиглості інбредних ліній кукурудзи в умовах Лісостепу: Зб. наук. пр. К. Логос, 2007. 387с.
6. Опалко А.І., Савченко С.П., Ковальчук І.В. Характер успадкування стійкості простих гібридів кукурудзи щодо ламкості й вилягання стебла. Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. К. Логос, 2009. 397с..
7. Новак Ж. М., Полянецька І. О., Коцюба С. П., Діордієва І. П. Крупність насіння сортів ячменю ярого різного походження. Вісник УНУС. 2018. №1. С. 54–58. 
8. Цінність створених експерементальних гібридів соняшнику кондитерського напряму використання Л. О. Рябовол.,І. О. Ракул.,С. П. Коцюба. Наукові доповіді НУБіП України №1 (77). 2019. Електронний ресурс htt://iournal.nubip.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11772
9. С. П. Коцюба. Оцінювання інбредних ліній кукурудзи за основними господарсько-цінними показниками. Зб. наук. пр. № 94  Умань, 2019. С. 60–71. 
10. В. В. Любич., С. П. Коцюба., Я. В. Євчук. Продуктивність пшениці спельти залежно від видів добрив, їх поєднання та строків застосування азотних добрив. Зб. наук. пр. № 94, Умань, 2019. С. 71–83.
11. Коцюба С. П.  Характер мінливості інбредних ліній кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 96. Ч. 1. С. 291-303.
12. Коцюба С. П. Підбір ранньостиглих інбредних ліній кукурудзи у межах колекційного генофонду України.  Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч. 1. С. 280-288.
13. Коцюба С. П., Новак Ж. М. Використання різних критеріїв оцінювання скоростиглості гетерозисних гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 99. Ч. 1. С. 280-288
14. Коцюба С. П. Изучение изменчивости инбредных линий кукурузы в условиях центральной Украины. Весник БГСА. 2021. № 3. с. 41–45. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8029
Статті в збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей:
1. Савченко С.П. Параметри адаптивної здатності й стабільності інбредних ліній кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України. Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Оброшино, 2005. С. 175 –176.
2.   Заморська І.О., Савченко С.П. Шкодочинність стеблевих гнилей в умовах Лісостепу України. Тези наукової конференції, присвяченої 100–річчю від дня народження професора П.А. Власюка і 150-річчю від дня народження професора Л.П. Симеренка та наукової конференції молодих вчених. Умань: Уманський державний аграрний університет, 2005. С.25–26.
3. Запорожець Ж.М., Савченко С.П. Вплив густоти рослин на врожайність інбредних ліній та гібридів кукурудзи. Матеріали конференції молодих вчених. Умань. Уманський державний аграрний університет, 2004. С.35–36.
4. Савченко С.П., Ковальчук І.В., Поліщук В.В. Випробування інбредних ліній кукурудзи за основними господарсько-цінними ознаками. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Умань. Уманський державний аграрний університет, 2006.  С.26.
.
5.  Савченко С.П. Особливості успадкування генних комплексів ознаки ламкості стебла кукурудзи. Молодь та поступ біології: тези другої міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. С. 156–157. (21 – 24 березня 2006 р.)
6. Поліщук В.В., Ковальчук І.В., Савченко С.П. Адаптивна здатність і стабільність врожаю нових ранньостиглих гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу України. Аграрна наука і освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної наукової конференції. Умань. Уманський державний аграрний університет, 2006. С.54–56.
7. Поліщук В.В., Ковальчук І.В., Савченко С.П. Конкурсне сортовипробування ранньостиглих гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Умань. Уманський державний аграрний університет, 2007. С. 100–101.
8. Поліщук В.В., Ковальчук І.В., Савченко С.П. Використання кореляції в селекції інбредних ліній кукурудзи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Умань. Уманський державний аграрний університет, 2008. С. 55–56.
9. Савченко С.П., А.І Опалко. Дисперсійний аналіз: можливості обмеження в аналізі результатів добору. Збірник тез доповідей міжнародної конференції „Еволюція рослинного світу в природному і культигенному: середовищі”, присвяченої до 200-річчя зо дня народження Ч.Дарвіна. Умань. НДП „Софіївка” НАНУ, Уманське комунальне видавниче поліграфічне підприємство, 2009. С. 116–117.22. (20–23 жовтня 2009 р.).
10. Новак Ж. М., Коцюба С. П. Фракційний склад насіння сортозразків ячменю ярого різного географічного походження. Міжнар наук. конф. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань. 2017. С. 185–186.
11. Коцюба С.П. Вплив густоти рослин інбредних ліній кукурудзи на розміри качана. Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференція. «Технологічні аспекти вирощування часнику, інших цибулевих і сільськогосподарських рослин». Умань: Візаві. 2017. с. 38-39.
12. С. П. Коцюба. Динаміка зміни площі листової поверхні інбредних ліній кукурудзи залежно від густоти рослин. Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції “Актуальні питання сучасної аграрної науки’’ Київ  “Основа’’. 2017 р. С. 56-57. (15 листопада 2017 р.).
13. Новак Ж.М., Полянецька І.О., Коцюба С.П., Діордієва І.П. Крупність насіння сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва. Вісник Уманського НУС. № 2. 2017. С. 60-63.
14. Коцюба С.П. Контрольне сортовипробування середньоранніх гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу України. Селекційно-генетична наука і освіта. Матеріали VІІ Міжнародної конференції (Парієві читання). 19-21 березня 2017. Умань: Сочінський М.М., 2017. С. 122-123.
15. Новак Ж.М., Коцюба С.П. До історії створення та стану генетичних банків рослин. Генетичні ресурси рослин. Впуск 21. 2017. С. 116-122.
16. Коцюба С.П. Оцінка гетерозисних гібридів кукурудзи уманської селекції за врожайністю. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань. 2018. С. 62-64.
17. Коцюба С.П., Артемович О.І. Випробування інбредних ліній кукурудзи за основними господарсько-цінними ознаками в умовах Уманського НУС. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань. 2018. С. 65-64.
18. Гордійчук Н. А., Коцюба С. П. Основні господарсько-важливі показники гібридів кукурудзи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. 59-61 с. 
19. Коцюба С. П., Плодистий С. А. Продуктивність та стійкість до вилягання інбредних ліній кукурудзи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. 82-83 с. 
20. Сорока А. О., Коцюба С. П. Результати оцінки ліній за комбінаційною здатністю. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. 165-167 с. 
21. Ткач С. В., Коцюба С. П. Тривалість вегетаційного періоду гетерозисних гібридів кукурудзи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. 167-168 с.
22. Рябовол Я, С., Диордиева И. П., Коцюба С. П., Новак Ж. М., Новак А. В. Адаптивная селекция пшеницы мягкой на устойчивость к грибковым заболеваниям с использованием эколого-географически отдаленных форм. Матер. международной научно-практической конференции "The development of nature sciences: problems and solutions". Brno, 2018. P. 56-60.
23. Диордиева И. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Коцюба С. П. Экологическая пластичность и стабильность новых образцов пшеницы спельты по урожайности зерна. Матер. Международной научной конференции "Science and education a new dimension: natural and technical sciences". Budapest, 2018. P. 7-10.
24. Liubych V. V., Polianetska I. O., Novikov V. V., Zheliezna V.V., Kotsyuba S. P. Variability of plant height of spelt wheat. Матер. международной научно-практической конференции "The development of nature sciences: problems and solutions". Brno, 2018. P. 55-55.
25. С. П. Коцюба, А. І. Любченко, С. Шамрай, Р. Колесник. Стійкість інбредних ліній до біотичних та абіотичних несприятливих чинників. Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2019. 60-63 с

26. С. П. Коцюба, А. І. Любченко, С. Жовнір. Оцінка простих гетерозисних гтбридів кукурудзи за основними ознаками. Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва. Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2019. 63-65 с.

27. Коцюба С. П. Підбір ранньостиглих інбредних ліній кукурудзи в межах колекційного генофонду України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників ,,Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.’’, приуроченої 175-річчю Уманського НУС. Умань. 2019.  54-56 с.

28. С.П. Коцюба. Контрольне сортовипробування гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу. Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції (19 березня 2020 р). Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Умань 2020. 94-96 с.

29.  Liubchenko I. O., Liubchenko A. I., Kotsyuba S. P., Fomenko O.O. Retesting of salt tolerant somaclonal plant lines of Camelina sativa.  Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції (19 березня 2020 р). Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Умань 2020. 116-118 с.

30. Коцюба С. П. Аналіз комбінаційної здатності інбредних ліній кукурудзи. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. Всеукраїнська науково-практична конференція 16 жовтня 2020 року. Матеріали всеукраїнскої науково-практичної конференції. [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань, 2020. 79-81 с.
31. Коцюба С. П., Олесь О. А. Підбір інбредних ліній кукурудзи в межах колекційного генофонду України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання» Редкол.: Карпенко В. П. (відп.ред.) та ін. – Умань, 2020. 70-71 с.
32. Коцюба С. П., Зозуля В.А.Вивчення простих міжлінійних гібридів кукурудзи на стійкість до вилягання та ламкості стебла. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання» Редкол.: Карпенко В. П. (відп.ред.) та ін. – Умань, 2020. – 72-73 с.
33.  Коцюба С. П. Аналіз комбінаційної здатності інбредних ліній кукурудзи. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. Всеукраїнська науково-практична конференція 16 жовтня 2020 року. Матеріали всеукраїнскої науково-практичної конференції. [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань, 2020. 79-81 с.
34. Коцюба С. П., Олесь О. А. Підбір інбредних ліній кукурудзи в межах колекційного генофонду України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання» Редкол.: Карпенко В. П. (відп.ред.) та ін. – Умань, 2020. 70-71 с.
35. Коцюба С. П., Зозуля В.А.Вивчення простих міжлінійних гібридів кукурудзи на стійкість до вилягання та ламкості стебла. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання» Редкол.: Карпенко В. П. (відп.ред.) та ін. – Умань, 2020. – 72-73 с.
36. Коцюба С. П. Оцінка на ранньостиглість інбредних ліній кукурудзи в межах колекційного генофонду України. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. 126-128 с.
37. Макарчук М. О., Новак Ж. М., Коцюба С. П. Продуктивність гетерозисних гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. 144-147 с.
38.  Новак Ж. М., Коцюба С. П., Макарчук М. О. Висота рослин та кількість продуктивних стебел гібридних популяцій  F3 пшениці твердої ярої. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. 164-167 с. 
39. Коцюба С. Йосипенко К., Абрамович І., Банира В. Особливості вивчення стійкості до вилягання та ламкості стебла кукурудзи в  Лісостепу України. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), March 26, 2021. Chicago, USA: European Scientific Platform.  Р. 17-19.
40. Макарчук М. О., Коцюба С. П., Макарська С.В.  Оцінка господарсько-цінних ознак інбредних ліній кукурудзи в умовах зміни клімату.   Scientific forum: Theory and practice of reseach collection of scientific papers «Scientia» with Procceding of the 1 International Scientific and Theoretical Conference. Valencia. 2021. Vol.1. pp 90-91.
41. Diordiieva I.P., Kotsuyba S.P., Manchuk V.V., Danylenko I.V. Breeding results on productivity and grain quality of winter wheat. Proc. of I International Scientific and Theoretical Conference “Modernization of today’s science: experience and trends” (Singapore, Republic of Singapore, May 21). Singapore, 2021. P. 130–132.
42. Коцюба С. П., Новак Ж. М., Половинка М. А. Оцінка гетерозисних гібридів кукурудзи за врожайністю. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції. Умань, 2021.  
Інша навчально-методична література:
1.  Коцюба С.П., Ракул І.О., Новак Ж.М., Діордієва І.П. Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників» для лабораторних занять студентів за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018.   28 с.
2.  Коцюба С.П., Ракул І.О., Новак Ж.М., Діордієва І.П. Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників» для лабораторних занять студентів за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018.   13 с.
3.  Коцюба С.П. Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018. 12 с. 
4. Коцюба С.П. Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018. 12 с.
5. Коцюба С.П. Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018.  9 с.
6. Коцюба С.П., Ракул І.О., Новак Ж.М., Діордієва І.П. Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018.  52 с.
7. Коцюба С.П. Спеціальна селекція і насінництво кормових, овочевих і плодових культур. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальна селекція і насінництво кормових, овочевих і плодових культур» для лабораторних занять студентів за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018.    24 с.
8.  Коцюба С.П. Спеціальна селекція і насінництво кормових, овочевих і плодових культур. Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Спеціальна селекція і насінництво кормових, овочевих і плодових культур» для лабораторних занять студентів за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018.    24 с. 
9. Коцюба С.П. Метод. вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисциплі-ни «Спеціальна селек-ція і насінництво кор.-мових, овочевих і плодових культур» за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Методичні рекомендації Умань: УНУС, 2018. 8 с.
10.  Коцюба С.П. Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль у насінництвіМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль у насінництві» для практичних занять студентів зі  спеціальності 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. – Умань: УНУС, 2018. 88 с.

1.Коцюба С. П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. – Умань: УНУС, 2021.

1.Коцюба С. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві» для практичних занять студентів зі спеціальності 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. – Умань: УНУС, 2021. 60 с.

1.Коцюба С. П., Макарчук М. О. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Спеціальна селекція та насінництво кормових, плодових і овочевих культур» для студентів, що навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». Умань: УНУС, 2021. 9 с.

1.Коцюба С. П., Макарчук М. О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальна селекція та насінництво кормових, плодових та овочевих культур» для лабораторних занять студентів ступеня ,,Магістр’’ зі спеціальності 201 Агрономія вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. ,– Умань: УНУС, 2021. 32 с.

1.Коцюба С. П., Макарчук М. О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальна селекція та насінництво кормових, плодових та овочевих культур» для лабораторних занять студентів ступеня ,,Магістр’’ зі спеціальності 201 Агрономія вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. ,– Умань: УНУС, 2021. 32 с.

1.Коцюба С. П. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Спеціальна селекція і насінництво кормових, овочевих і плодових культур» для лабораторних занять студентів за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації.–Умань: УНУС, 2021. –  с.

Коцюба С. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників» для лабораторних занять студентів зі спеціальності 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2021.   52 с
Коцюба С. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників» для лабораторних занять студентів зі спеціальності 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2021.   52 с
Коцюба С. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників» для лабораторних занять студентів зі спеціальності 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2021.   52 с

 

 

Якісна характеристика викладача

Наукові публікації
Методичні вказівки
 
Викладає навчальні дисципліни:
- Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників
 
- Спеціальна селекція і насінництво кормових, плодових і овочевих культур
 
- Селекція та насіниицтво сільськогосподарських культур:
 
- Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві