Меню

Крижанівський Віталій Григорович

Крижанівський Віталій Григорович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: старший викладач
Email: genetica2015@udau.edu.ua

 

  АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Крижанівський Віталій Григорович
Посада Старший викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
Освіта Уманський державний аграрний університет, 2005 р. Вчений агроном    за спеціальністю "Агрономія"
диплом ДК № 27724886 від 15 червня 2005р.
Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук
 Диплом ДК №037758 від 29 вересня 2016 року.
 Спеціальність: 06.01.01 «Загальне землеробство»
Аспірантура 2001-2006 рр., Уманський державний агарний університет
Тема дисертаційної роботи Ефективність систем основного обробітку ґрунту в ланці п’ятипільної сівозміни горох – пшениця озима – буряк цукровий в умовах Правобережного Лісостепу України
Останнє підвищення кваліфікації Білоцерківський національний аграрний університет Інститут післядипломного навчання, м. Біла Церква; курси підвищення кваліфікації (стажування). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК00493712/0001206-17 від 17 листопада 2017 року.
Нагороди, звання Почесна грамота Уманського національного університету садівництва за досягнуті успіхи у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2017 р.)
Почесна грамота Миколаївського національного аграрного університету (2018 р.)
Почесна грамота Уманського національного університету садівництва з нагоди Дня працівників сільського господарства України та 150-річчя заснування факультету агрономії  (2018 р.)
Почесна грамота Миколаївського національного аграрного університету (2019 р.)
Подяка Уманського національного університету садівництва (2019 р.)
 Почесна грамота Уманського національного університету садівництва (2019 р.)
Стаж роботи загальний –19 роки
педагогічний – 5 років
Дисципліни, що викладає: «Цитологія», «Культура ізольованих протопластів», «Сортовивчення та сортознавство», «Спеціальна генетика», «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур».
Сфера наукових інтересів Селекція, насінництво
Тема дослідження «Адаптивна здатність сортів пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України»

 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
Монографии:

1. Крижанівський В.Г.  Основний обробіток ґрунту коротко ротаційної сівозміни у Правобережному Лісостепу України. Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія. За ред. О.І. Улянич. Дніпро: Середняк Т.К., 2021.452 .

Наукові статті у журналах з індексом цитування:
1. Riabovol Ia., Riabovol L., Diordiieva I., Poltoretskyi S., Lubchenko A., Kononenko L., Kryzhanovskyi V. Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographically remote forms. Ukrainian journal of ecology. 2018. Vol. 8. Iss. 3. P. 33–36.
2. Leonova, K.P., Morgun, A.V., Hospodarenko, H.M., Rassadina, I.Y., Kryzhanovskiy, V.G., Martyniuk, A.T. (2020). Ecological plasticity and productive potential of tobacco in Central Forest Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 55-62.
Наукові статті у закордонних виданнях:
2. Костогрыз П. В., Крыжановский В. Г. Засоренность посевов гороха, пшеницы озимой и сахарной свеклы при различных мероприятиях основной обработки почвы. Земледелие и защита растений. 2015. №3. С. 60–62.
Наукові статті у фахових виданнях:
3.  Крижанівський В. Г., Костогриз П. В.  Щільність ґрунту на посівах гороху, пшениці озимої та буряка цукрового залежно від основного обробітку. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 74. Ч. 1. Агрономія. Умань, 2010. С. 90–97.
4. Крижанівський В. Г., Костогриз П. В. Біологічна активність чорнозему опідзоленого в ланці п’ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку ґрунту. Збірник наукових праць  Білоцерківського ДАУ. Вип. 2 (69). 2010. С. 16–18.
5. Крижанівський В. Г. Вологозабезпеченність рослин гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 3. (29). 2015.  С. 96–98.
6. Крижанівський В. Г., Костогриз П. В.   Поживний режим ґрунту ланки п’ятипільної сівозміни. Корми і кормовиробництво. Вип. 80. 2015. С. 134–138.
7. Крижанівський В. Г., Костогриз П. В. Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту.  Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 2 (85). Ч. 2. 2015. С. 91–98.
8. Крижанівський В. Г. Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку ґрунту. Збірник наукових праць  Білоцерківського ДАУ . – 2015. – № 1 (117). – С. 27–30.
9. Крижанівський В. Г. Засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 90. Ч. 1. Агрономія. 2017. С. 255–260.
10. Манько О. А., Крижанівський В. Г.  Вивчення господарсько-цінних та морфологічних ознак коренеплодів вихідних форм цикорію коренеплідного CICHORIUM INTYBYS L. Збірник наукових праць Уманського НУС.  Вип. 91. Ч. 1. Агрономія.  2017. С. 164–172.
11. Крижанівський В. Г. Забезпеченість грунту нітратним азотом за різних заходів основного обробітку. Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 83. С. 115–119.
12. Крижанівський В. Г., Пінчковський Г. Л. Вміст структурних агрегатів грунту в літній період вегетації гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 92. Ч. 1. Агрономія.  2018.  С. 141–148. 
13. Крижанівський В.Г. Адаптивна здатність сортів пшениці озимої та формування якісних властивостей  зерна  різного  еколого-географічного  походження. Корми і кормовиробництво. 2020. №90.  С. 98–105
14. Господаренко Г.М., Черно О.Д., Любич В.В., Рябовол Я.С., Крижанівський В.Г. Врожайність та хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої за різних доз і строків застосування азотних добрив. Вісник Полтавської ДАА. 2020. №2. С. 143–152. 
15. Господаренко Г.М., Черно О.Д., Любич В.В., Рябовол Я.С., Крижанівський В.Г. Ріст і розвиток пшениці озимої у весняно-літній період вегетації залежно від умов мінерального живлення в Правобережному Лісостепу України. Вісник Уманського НУС. 2020. №2. С. 166–174.
16. Любич В. В., Войтовська В.І., Крижанівський В.Г.Формування біохімічної складової борошна із зерна різних гібридів сориту. Вісник Уманського НУС. 2021. №1. С. 121–129. 
17. Крижанівський В.Г. Пористість грунту в період цвітіння гороху, колосіння пшениці озимої та змикання листків у рядку буряку цукрового. Наукові доповіді  НУБіП України. № (90). 2021. 
Статті в збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей:
13. Крижанівський В. Г. Біологічна активність ґрунту під посівами гороху, пшениці озимої та буряків цукрових на фоні різних заходів основного обробітку.  Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Умань, 2009. Ч. 1. С. 33–34.
14. Крижанівський В. Г. Забур’яненість посівів у ланці п’ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку ґрунту. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Умань, 2011. Ч. 1. С. 61–62.
15. Костогриз П. В., Крижанівський В. Г. Агрофізичні властивості ґрунту під культурами коротко ротаційної сівозміни за мінімалізації основного обробітку. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької  продукції» (Умань,  23–24 квітня 2013 р.). Умань, 2013. С. 47–49..
16. Костогриз П. В. Поживний режим ґрунту під посівами гороху, пшениці озимої та буряків цукрових за різних способів основного обробітку. Агрохімія і ґрунтознавство. (Спец. випуск до ІХ з’їзду УТГА): Міжвідомчий тематичний науковий збірник.  Харків, 2014.  Кн. 2.  Харків, 2014. С. 268–270.
17. Крижанівський В. Г. Вплив варіантів основного обробітку в сівозміні на деякі показники будови чорнозему опідзоленого. Матеріали Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 2017. Ч. 6. С. 140–142.
.
18. Крижанівський В. Г. Структурний стан чорнозему опідзоленого важко суглинкового за різних заходів основного обробітку в ланці п’ятипільної сівозміни. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки. Умань, 2017. С. 47–49.
19. Крижанівський В. Г. Механізми формування та прояву еколого-адаптивних властивостей (TRITICEAE) за різних чинників навколишнього середовища. Збірник тез VI Міжвишівської науково-практичної інтернет конференції. «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» Умань, 20 жовтня 2017. С. 56–57. .
20. Крижанівський В. Г., Хоменко В. О. Адаптивний сорт – основа виробництва зерна пшениці озимої. Матеріали V Міжнародної наукової конференції. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань,  2018. С. 61–62. 
21. Крижанівський В. Г. Строки сівби та їх вплив на врожайність пшениці озимої. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 19–21 березня 2018. С. 132–133.
22. Крижанівський В.Г., Ковальчук О. В. Господарсько-біологічне оцінювання нових сортів пшениці озимої у державному сортовипробуванні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні Агротехнології» 28 березня. Умань 2018. С. 98–99.
23. Крижанівський В.Г., Румик К.О. Урожайність та склоподібність зерна пшениці озимої залежно від сорту. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. «Актуальні питання сучасної аграрної науки» Умань, 2018. С. 5051.
24. Крижанівський В.Г. Урожайність зерна пшениці озимої залежно від сорту. Всеукраїнська науково-практична конференція 26 червня, 2018 р. Українське товариство генетиків і селекціонерів  ім. М.І. Вавилова «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі» 26 червня. Умань, 2018. С. 7678.
25. Крижанівський В. Г., Завалко О. С. Оцінка колекційних зразків пшениці м’якої озимої за показниками якості зерна й урожайності в комплексі з іншими господарсько цінними ознаками. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 18–20 березня 2019. С. 114–116.
26. Крижанівський В. Г., Тулій П. В. Посівні якості насіння пшениці озимої залежно від гідротермічних чинників та біологічних особливостей сорту. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 18–20 березня 2019. С. 117–119.
27. Крижанівський В. Г. Врожайні властивості й посівні якості насіння ріпаку озимого залежно від позакореневого застосування регулятора росту та халатних форм мікроелементів. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково–педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175– річчю Уманського НУС. Умань, 2019. С. 54–56.
28. Крижанівський В. Г., Крисько О. А. Селекційно–генетичне оцінювання вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої за господарсько–цінними ознаками. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. «Актуальні питання агротехнологій» 28 березня 2019 р. Умань, 2019. С. 21−23.
29. Крижанівський В. Г., Волков В. В. Формування врожайних властивостей і посівних якостей насіння ріпаку озимого залежно від його норм висіву та рівнів мінерального живлення рослин. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. «Актуальні питання агротехнологій» 28 березня 2019 р. Умань, 2019. С. 31−34.
30. Крижанівський В. Г., Шкіндер О. Р. Урожайність кондиційного насіння нових сортів пшениці озимої та ваговий коефіцієнт розмноження за звичайного рядкового способу сівби. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. «Актуальні питання агротехнологій» 28 березня 2019 р. Умань, 2019. С. 37−38.
31. Крижанівський В. Г., Присяжненко В. Б. Адаптивна здатність сортів пшениці озимої різного еколого−географічного походження. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. «Актуальні питання агротехнологій» 28 березня 2019 р. Умань, 2019. С. 49−51.
32. Крижанівський В. Г., Роздован Н. І. Вплив строків сівби і норм висіву на польову схожість, густоту стояння рослин та перезимівлю сортів ріпаку озимого. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. «Актуальні питання агротехнологій» 28 березня 2019 р. Умань, 2019. С. 61−63.
33. Крижанівський В. Г. Урожайність насіння сої залежно від обробітку ґрунту у Правобережного Лісостепу України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної online конференції молодих вчених, присвяченої Дню науки «Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених». Херсон: ІЗЗ НААН, 2020. С. 122–124.
34. Крижанівський В. Г. Оптимізація елементів технології вирощування нових високо інтенсивних сортів пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. Матеріали IХ Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 19 березня 2020. С. 99–102.
35. Крижанівський В. Г. Адаптивні сорти пшениці озимої для підзони переходу Лісостепу в Степ. Матеріали IХ Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 19 березня 2020. С. 102–104.
36. Крижанівський В.Г., Рогач Д.Г. Натура зерна пшениці озимої залежно від сорту. Збірник студентських наукових праць Уманського НУС приурочений 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна. Частина 6. Умань. 2020. С. 14-15.
37. Крижанівський В.Г. Вирощування нових високо інтенсивних сортів  Оптимізація елементів технології пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. Матеріали IХ Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта»(Парієві читання). Умань, 19 березня 2020. С. 99–102. 
38. Крижанівський В. Г. Адаптивні сорти пшениці озимої для підзони переходу Лісостепу в Степ. Матеріали IХ Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта»(Парієві читання). Умань, 19 березня 2020. С. 102–104. 
39. Крижанівський В.Г., Шелестюк А.А. Господарсько-біологічні особливості сортів пшениці озимої. Збірник студентських наукових праць Уманського НУС приурочений 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна.       Частина 7. Умань. 2020. С. 12–13. 
40. Крижанівський В.Г., Сенченко М.В. Оцінка колекційних зразків пшениці м’якої озимої за показниками якості зерна й урожайності. Збірник студентських наукових праць Уманського НУС приурочений 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна. Частина 6. Умань. 2020. С. 100–101. (34)
41. Урожайність насіння сої залежно від обробітку ґрунту у Правобережного Лісостепу України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної online конференції молодих вчених, присвяченої Дню науки «Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених». Херсон: ІЗЗ НААН, 2020. С. 122–124.  
42. Крижанівський В. Г. Негативні фактори перезимівлі озимих культур та заходи боротьби з ними. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Актуальні питання аграрної науки». Умань, 2020. С. 25−27.
43. рыжановский В. Г. Качество и технологические свойства зерна озимой мягкой пшеницы. Селекция и генетика: инновации и перспективы: сборник статей по материалам Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию кафедры селекции и генетики. – Горки : БГСХА, 2020.С 75−80. 
44.  Крижанівський В. Г. Особливості формування якості зерна сортів пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. Матеріали X Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта»(Парієві читання). Умань, 19 березня 2021. С. 116–118.  
45. Крижанівський В. Г. Оцінка колекційних зразків пшениці озимої і виділення джерел цінних ознак для селекції Правобережного Лісостепу України. Матеріали X Міжнародної наукової конференції. «Селекційно-генетична наука і освіта»(Парієві читання). Умань, 19 березня 2021. С. 116–118. 
46. Крижанівський В. Г., Жук Д. Ю. Продуктивна кущистість сортів пшениці м’якої озимої інтенсивного типу. Збірник студентських наукових праць Уманського НУС приурочений 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова. Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. С. 42– 43.  
47. Крижанівський В.Г., Войтенко Є. О. Посівні якості сортів пшениці озимої і шляхи їх покращення. Збірник студентських наукових праць Уманського НУС приурочений 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова. Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. С. 22-23.
48. Крижанівський В. Г., Рудий О. В. Оцінка колекційних зразків пшениці м’якої озимої за показниками якості зерна. Збірник студентських наукових праць Уманського НУС приурочений 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова. Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. С. 24– 25
Інша навчально-методична література:
33. Крижанівський В. Г., Макарчук М. О. Методи досліджень клітин. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Цитологія» для студентів денної форми навчання за 
34. Крижанівський В. Г., Макарчук М. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Цитологія» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018. 12 с.
35. Крижанівський В. Г., Макарчук М. О. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Цитологія» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» 
36. Крижанівський В. Г. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Спеціальна генетика»   для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих 
37. Крижанівський В.Г. Методичні рекомендації  для написання контрольних робіт з дисципліни  «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» студентами заочної форми навчання за 
38. Полянецька І.О., Новак Ж.М., Крижанівський В.Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Спеціальна генетика» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 
39. Крижанівський В. Г. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Спеціальна генетика» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих 
40. Крижанівський В. Г. Культура калусної тканини. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Культура ізольованих протопластів» для студентів денної форми навчання 
41. Крижанівський В. Г. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Культура ізольованих протопластів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 
42. Крижанівський В. Г. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Культура ізольованих протопластів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 

 

  

   

Якісна характеристика викладача

Наукові публікації

Методичні вказівки 

Викладає навчальні дисципліни:  

Цитологія  

- Культура ізольованих протопластів  

- Генетичні ресурси рослин

- Сортовивчення та сортознавство