Меню

Любченко Андрій Іванович

Любченко Андрій Іванович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: genetica2015@udau.edu.ua

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП

Любченко Андрій Іванович

Посада

Доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 

Освіта

Уманський державний аграрний університет, 2004 рік. Спеціальність Агрономія. Диплом ЕР №25473756 від 17 червня 2004 року.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук. Диплом ДК №061562 від 06 жовтня 2010 року. Спеціальність 06.01.05 «Селекція рослин». 

Аспірантура

2004–2007 рр. Уманський державний аграрний університет

Тема дисертаційної роботи

Клітинна селекція цикорію коренеплідного (Cichorium intubus L.) на стійкість до негативних факторів середовища

Вчене звання

Доцент. Атестат 12 ДЦ №038574 від 03 квітня 2014 року.

Останнє підвищення кваліфікації

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Програма підвищення кваліфікації: Методологія викладання дисципліни «Біотехнологія»  для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Сертифікат № 50 від 24 червня 2022 року.

Нагороди, звання

Грамота Уманського національного університету садівництва (2019 р.)

Стаж роботи

загальний –25 років

педагогічний – 16 років

Дисципліни, що викладає:

«Селекція сільськогосподарських культур, Селекція та насінництво сільськогосподарських культур, Культура дигаплоїдів in vitro, Клітинна селекція та сомаклональна мінливість в умовах in vitro».

Сфера наукових інтересів

Селекція та біотехнологія рослин

Тема дослідження

«Наукові основи використання біотехнологічних методів в селекції технічних культур»

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
Монографії:
1. Сержук О. П., Полторецький С. П., Любченко А. І., Селекція глоду в Україні: монографія. Умань:видавець «Сочінський М. М.», 2018. 168 с.
2. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Полторецький С. П., Любченко І. О., Сержук О. П., Рябовол Я. С Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: монографія за ред. Л. О. Рябовол і С. П. Полторецького. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. 138 с.. 
3. Любченко А. І., Любченко І. О. Особливості формування елементів продуктивності та урожайність сомаклональних ліній рижію ярого. / Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія. За ред. О. І. Улянич. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2021. С. 135–155.
Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних  баз даних Scopus та Web of Science:
1. Riabovol L. O., Diordiieva I. P., Riabovol Ya. S., Polyanetska I. O., Lubchenko A. I. and Novak Zh. M. Triticale breeding improvement with the use of spelt wheat (Triticum spelta L.). Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol. 2018. 16 (1). P. 54–59..
2. Riabovol Ia., Riabovol L., Diordiieva I., Poltoretskyi S., Lubchenko A., Kononenko L., Kryzhanovskyi V. Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographically remote forms. Ukrainian journal of ecology. 2018. Vol 8. Iss. 3. P. 33–36.
3. Lіubchenko A., Lіubchenko I., Riabovol L., Riabovol Ia., Serzhuk O., Cherno O., Vyshnevska L. Analysis of the duration of the vegetation period and phases of development of somaclonal lines of Camelina sativa. Ukrainian journal of ecology. 2020. Vol 10. Iss. 3. P. 1–5.
Статті у провідних фахових міжнародних закордонних виданнях
1. Любченко И. А., Любченко А. И., Рябовол Л. О. Влияние солевого стресса на каллусогенез рыжика ярого. Земледелие и защита растений. 2018. № 3 (118). С. 23–25.
Статті у наукових виданнях України з переліку МОН
1. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Сомаклональна мінливість під дією сольового стресу. Збірник наукових праць УДАУ. Умань, 2006. Вип. № 62. С. 51–56.
2. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Визначення умов індукування соматичного ембріоїдогенезу Cichorium intybus L. Вісник СНАУ. 2006. Вип. № 11–12. С. 44–46. 
3. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Вплив сольового стресу на індукування клітинних ліній цикорію коренеплідного. Збірник наукових праць УДАУ. 2007.  Вип. № 65.  С. 142–146.
4. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Єщенко О. В. Добір стійких до іонів Ва2+ клітинних ліній цикорію коренеплідного та програмування їх морфогенної активності. Збірник наукових праць УДАУ «Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування». 2008. С. 370–374.
5. Любченко А. І. Інтенсивність формування калюсної тканини цикорію коренеплідного залежно від складу модифікованого живильного середовища. Збірник наукових праць УДАУ. 2009. Вип. № 70. С. 53–57.
6. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Продуктивність створених біотехнологічними методами вихідних матеріалів цикорію коренеплідного стійких до засолення та дії іонів барію. Збірник наукових праць УНУС. 2010. Вип. № 74. С. 128–133.
7. Єщенко О. В., Любченко А. І., Єщенко Н. Б. Урожайність насіння буряків цукрових при застосуванні гербіцидів на насінниках. Збірник наукових праць УНУС. 2011. Вип. №75. С. 62–69.
8. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Морфогенез стійких до засолення калюсних ліній цикорію коренеплідного та збереження ознаки солестійкості регенерантами. Збірник наукових праць УНУС. 2011. Вип. № 75. С. 110–115.
9. Опалко А. І., Сержук О. П., Небиков М. В, Рябовол Л. О., Любченко А. І. Розмноження глоду в культурі in vitro. Збірник наукових праць УНУС «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». 2011. С. 194–198.
10. Рябовол Л. О., Парій Ф. М., Рябовол Я. С., Любченко А. І. Укорінення рослин жита озимого в культурі in vitro. Збірник наукових праць УНУС. 2011. Вип. № 76. С. 75–79.
11. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Морфогенез Ва2+-резистеннтих калюсних ліній цикорію коренеплідного та збереження ознаки стійкості регенерантами при переході з клітинного рівня на рівень інтактної рослини. «Наукові доповіді НУБіП». 2011. № 4 (26) htt://www.nbvu.gov.ua/e-jurnals/Nd/2011‑4/11rlo.pdf/
12. Концеба С. М., Любченко А. І. Вплив попередників на економічну ефективність вирощування насіння ріпаку. Економіка АПК. 2011. № 9. С. 48–53. 
13. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Сержук О. П. Умови мікророзмноженя in vitro солестійких сомаклонів цикорію коренеплідного при їх повторному ретестуванні Збірник наукових праць ІБКіЦБ. 2011. № 12. С. 161–165.
14. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Сержук О. П. Вплив засолення на культуру проростків рижію ярого. Збірник наукових праць УНУС. 2011. Вип. № 77. С. 98–102.
15. Сержук О. П., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Проблеми міжвидової гібридизації глоду різних локалітетів. Збірник наукових праць УНУС. 2012. Вип. № 80. С. 97–102.
16. Парій Ф. М., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Кафедрі генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва — 90 років. Збірник наукових праць УНУС. 2012. Вип. № 80. С.  194–199.
17. Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Любченко А. І. Живильне середовище для вкорінення гомозиготного матеріалу буряка цукрового. Збірник наукових праць УНУС. 2012. Вип. № 81. С. 196–200.
18. Зозуля О. В., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Використання гаплоїдії при створенні вихідного матеріалу ріпаку. Збірник наукових праць УНУС. 2013. Вип. № 83. С. 154–161.
19. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин. Збірник наукових праць УНУС. 2016. Вип. № 88. С. 126–139.
20. Любченко А. І, Любченко І. О. Отримання стерильної культури Camelina sativa L. Збірник наук. праць УНУС. Умань, 2017. Вип. № 90. С. 197–205.
21. Любченко І. О., Любченко А. І., Рябовол Л. О. Модифікація живильних середовищ для індукування калюсогенезу in vitro рижію ярого. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 1 (71). http://www.nbuv. gov.ua/e-journals/10019-21446-1-SM.pdf. 
22. Любченко А. І, Рябовол Л. О., Любченко І. О. Вплив модифікованого живильного середовища на мікроклонування рослин in vitro рижію ярого. Збірник наукових праць УНУС. 2018. Вип. № 92. С. 133–141.
23. Рябовол Л., Любченко А., Любченко І. Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого. Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. 2018. № 22 (1). С. 13–20.
24. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Морфогенез солестійких клітинних ліній рижію ярого. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. № 2. С. 29–32.
25. Любченко А. І., Любченко І. О. Аналіз продуктивності рослин сомаклональних ліній рижію ярого. Збірник наукових праць УНУС. 2020. Вип. № 96. С. 303–319
26. Любченко А. І., Фенологічна оцінка створених сомаклональних ліній рижію ярого стійких до сольового та осмотичного стресів. Збірник наукових праць УНУС. 2020. Вип. № 97. С. 52–61.
27. Любченко А. І., Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Аналіз параметрів господарсько-цінних ознак рижію ярого для умов Правобережного Лісостепу України за умов зміни клімату. Збірник наук. праць УНУС. 2021. Вип. № 98. С. 199–210.
28. Любченко А. І., Рябовол Л. О. Любченко І. О., Сержук О. П, Рябовол Я. С. Селективний вплив маніту на культуру калюсних тканин рижію ярого. Наукові доповіді НУБіП України. 2022. №1 (95). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/15910/14368
Матеріали наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів:
1. Любченко А. І., Рябовол Л. О. Отримання морфогенної калюсної біомаси цикорію коренеплідного. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання». Оброшино, 2005. С. 265.
2. Рябовол Л. О. Любченко А. І. Калюсотвірна і регенераційна здатність рослин цикорію коренеплідного. Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П. А. Власюка і 150-річчю від дня народження професора Л. П. Симиренка та наукової конференції молодих вчених. Умань, 2005. С. 28.
3. Любченко А. І., Рябовол Л. О. Отримання та характеристика морфогенного калюсу Cichorium intubus L. Матеріали Міжнародного наукового семінару молодих вчених «Стрес і адаптація рослин». Харків, 2005. С. 78–79.
4. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Індукування соматичного ембріоїдогенезу Cichorium intybus L. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрний форум — 2006». Суми, 2006. С. 15.
5. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Умови індукції та культивування морфогенної калюсної тканини Cichorium intubus L. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2006. С. 32–33.
6. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Вплив сольового стресу на індукування клітинних ліній цикорію коренеплідного. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Аграрна наука і освіта ХХІ століття». Умань, 2006. С. 48–49.
7. Любченко А. І., Рябовол Л. О. Умови формування сомаклонів цикорію коренеплідного в ізольованій культурі. Матеріали II Міжнародної конференції «Біологія: від молекули до біосфери». Харків, 2007. С. 119–120.
8. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Генетична гетерогенність калюсної біомаси Cichorium intybus L. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2007. С. 85–86.
9. Любченко А. І., Рябовол Л. О. Умови індукування клітинних ліній цикорію коренеплідного на середовищах з підвищеним вмістом Ва2+. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2007. С. 98–99.
10. Любченко А. І. Умови індукування клітинних ліній цикорію коренеплідного в культурі in vitro в умовах сольового стресу. Матеріали наукової конференції «Сучасні інтенсивні сорти і сортові технології у виробництво», присвяченої 120-річчю з дня народження І. М. Єремєєва. Умань, 2007. С. 50–51. 
11. Любченко А. І., Рябовол Л. О. Фактори, що визначають морфогенну активність калюсної тканини цикорію коренеплідного. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2009. С. 15–16.
12. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Єщенко О. В. Використання біотехнологічних методів для отримання вихідного матеріалу цикорію коренеплідного резистентного до абіотичних стресових чинників. Матеріали міжвузівської наукової конференції «Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2009. С. 61.
13. Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Любченко А. І. Адаптація рослин Cichorium intybus L. при перенесенні клонованого матеріалу з умов in vitro в умови ех vitro. Матеріали II Міжнародної конференції «Інтродукція, селекція та захист рослин». Донецьк, 2009. С. 216–218.
14. Любченко А. І. Характеристика отриманих методами клітиної селекції солестійких ліній цикорію коренеплідного. Збірник тез ΙV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Стан та перспективи розвитку рослинницької галузі в умовах змін клімату». Харків, 2009. С. 7–8.
15. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Морфогенез солестійких калюсних ліній цикорію коренеплідного. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2010. С. 29–30.
16. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Створення рослинних матеріалів цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) з комплексною стійкістю до стресових чинників при доборі клітинних ліній in vitro. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Київ, 2010. С. 621–623.
17. Рябовол Л. О., Карпенко В. П., Любченко А. І., Рябовол Я. С. Використання ізольованої культури для створення стійких до дії іонів барію форм цикорію коренеплідного. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення біотехнології». Київ, 2010. С. 97–98.
18. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Використання осмотичноактивних речовин при проведенні клітинної селекції цикорію коренеплідного на посухостійкість. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2011. С. 106–107.
19. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Рябовол Я. С. Використання  біотехнологічних методів для створення резистентних до дії іонів барію рослинних матеріалів цикорію коренеплідного. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Природничі науки і освіта у вимірах ΧΧΙ століття». Умань, 2011. С. 47–48.
20. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Ембріоїдогенез цикорію коренеплідного. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці від дня утворення Українського центру експертизи сортів рослин «Стан та перспективи формування сортових ресурсів в Україні». Київ, 2012. С. 321–323.
21. Сержук О. П., Любченко А. І. Перспективні для селекції сорти глоду. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці від дня утворення Українського центру експертизи сортів рослин «Стан та перспективи формування сортових ресурсів в Україні». Київ, 2012. С. 159–161.
22. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Рябовол Я. С. Використання культури in vitro для створення вихідного матеріалу цикорію коренеплідного стійкого до дії іонів барію. Збірник тез ΙΙΙ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю «Екологія — шляхи гармонізації відносин та суспільства». Умань, 2012. С. 29–31.
23. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Сержук О. П. Використання хлориду натрію для оцінки рівня солестійкості рижію ярого. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2012. С. 72–73.
24. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Зозуля О. В. Використання біотехнологічних методів для отримання вихідного галоїдного матеріалу ріпаку. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2012. С. 73–74.
25. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Рябовол Я. С. Індукція формування стійких до дії Ва2+ клітинних ліній цикорію коренеплідного. Матеріали ΙΙΙ Міжвузівської наукової конференції «Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2012. С. 29–31.
26. Сержук О. П., Любченко А. І., Рябовол Л. О. Використання мікроклонування in vitro в селекції сільськогосподарських культур. Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта», присвяченій ювілею д. б. н. Ф. М. Парія. Умань, 2013. С. 101–102.
27. Рябовол Л. О., Любченко А. І. Зозуля О. В. Отримання гаплоїдних матеріалів ріпаку в умовах in vitro. Матеріали ΙΙ Міжнародної інтернет-конференції «Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми». Тернопіль, 2013. С. 25–27. 
28. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Сержук О. П. Використання біотехнологічних методів при створенні посухостійких форм ріпаку ярого. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (до 60-річчя утворення Черкаської області). Умань, 2013. С. 70–71.
29. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Любченко І. О. Отримання in vitro морфогенної калюсної біомаси рижію ярого. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва. Умань, 2014. С. 49–50.
30. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Зозуля О. В. Індукція формування гаплоїдних структур ріпаку in vitro. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Генетика і селекція: досягнення та проблеми». Умань, 2014. С. 106–107.
31. Рябовол Л. О., Зозуля О. В., Любченко А. І. Вплив регуляторів росту на калюсогенез в культурі пиляків Brassica napus L. Матеріали ΙV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України». Тернопіль, 2014. С. 157–158. 
32. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Любченко І. О. Підбір умов для індукції та культивування калюсної тканини рижію ярого. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми». Умань, 2015. С. 55–56.
33. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Індукція формування морфогенної калюсної тканини рижію ярого. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва». Умань, 2015. С. 31–33.
34. Любченко І. О., Любченко А. І., Рябовол Л. О. Стерилізація експлантів рижію ярого при введенні в культуру in vitro. Матеріали ΙΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2015. С. 74–75.
35. Любченко І. О., Рябовол Л. О. Любченко А. І. Отримання культури in vitro рижію ярого. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». Умань, 2016. С. 216–218.
36. Любченко І. О., Любченко А. І. Модифікація живильних середовищ для мікроклонального розмноження рижію ярого. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Вінниця, 2017. С. 210–211.
37. Любченко І. О., Любченко А. І. Індукція морфогенезу калюсної тканини рижію ярого. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2017. С. 70–71.
38. Любченко І. О., Любченко А. І., Сержук О. П. Характеристика сомаклональних ліній рижію ярого отриманих методами клітинної селекції. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». Умань. 2018. С. 153–154. 
39. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Добір in vitro клітинних ліній рижію ярого стійких до осмотичного стресу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. Умань, 2018. С. 101–103.
40. Любченко І. О., Любченко А. І., Сержук О. П. Перспективи використання енергетичною культурою рижію ярого. Збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності «Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2019. С. 44–46.
41. Любченко А. І., Сержук О. П., Фоменко О. О., Пархонюк В. С. Сучасний сортимент ріпаку озимого в Україні. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». Умань. 2019. С. 133–135.
42. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Сержук О. П. Ідентифікація насіннєвого матеріалу сомаклонів цикорію коренеплідного до дії стресових чинників. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175-річчюУманського НУС. Умань, 2019. С. 77–79.
43. Любченко А. І. Selection of in vitro callus lines of camelina sativa resistant to osmotic stress. Збірник тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 175-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва. «Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2019. С. 48–51.
44. Liubchenko I. O., Liubchenko A. I., Kotsyuba S. P., Fomenkoо О. О. Retesting of salt-tolerant somaclonal plant lines of Camelina sativa. Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання)». Умань, 2020. С. 116–118.
45. Любченко А. Тривалість періоду вегетації сомаклональних ліній рижію ярого. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні». 12 червня 2020 року. Умань, 2020. С. 31
46. Любченко А. І., Березюк О. М. Оцінка ех vitro солестійких сомаклональних ліній цикорію коренеплідного. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. Умань, 2020. С. 24–26.
47. Любченко А. І., Любченко І. О. Особливості фенологічного розвитку сомаклональних ліній рижію ярого залежно від погодних умов. Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання)». Умань, 2021. С. 139–142.
48. Lіubchenko A. І., Lіubchenko I. О., Serzhuk O. Р. Results of the cell breeding of the Сamelina sativa on resistance to salt and osmotic stress. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Аграрна освіта та наука: досягнення і перспективи розвитку, присвячена видатним вченим Васильківському С. П. і Молоцькому М. Я. – засновникам наукової школи з селекції та насінництва пшениці і картоплі та 100-річчю з часу заснування Агробіотехнологічного (Агрономічного) факультету. Біла Церква, 2021. С. 34–36.
49. Любченко А. І., Любченко І. О. Селекція та сорти ріпаку ярого в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. Умань, 2020. С. 23–25.
50. Любченко І. О., Сержук О. П., Любченко А. І. Сортимент малопоширених олійних культур родини Brassicаceae. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. 15 жовтня 2021 року. Умань. 2021. С.125–126.
51. Liubchenko А. І., Liubchenko І. О., Shevchuk О. V., Preparation in vitro morphogenic kallus of camelina sativa. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. 15 жовтня 2021 року. Умань. 2021. С.124.
52.Liubchenko І. О., Serzhuk O. Р., Liubchenko А. І., Productivity of somaclonal lines of camelina sativa. Матеріали Всеукраїнської конференції «Рубіновські читання». Умань, 2022. С. 16–18.
53. Любченко І., Любченко А. Геномні зміни рижію ярого в культурі in vitro. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. Умань, 2022. С. 32–33.

54. Любченко А. І., Любченко І. О., Оцінка вмісту олії у насінні сомаклональних ліній рижію ярого. Матеріали XI Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 2022. С. 79–81.

55. Любченко А. І., Любченко І. О., Оцінка ех vitro сомаклональних ліній цикорію коренеплідного. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практична інтернет конференції «Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні». Умань, 2022. С. 142–144.

56. Любченко А. І., Любченко І. О., Сержук О. П. Отримання та характеристика калюсної ткани рижію ярого. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Прогнози та перспективи наукових відкриттів у галузі аграрних наук і продовольства». Рига, Латвійська республіка, 2022. С. 30–33.
57. Любченко І. О., Сержук О. П., Любченко А. І., Ткаченко П. О. Індукування морфогенезу стійких до сольового стресу клітинних ліній цикорію коренеплідного. The I International scientific and practical conference «Current trends in the development of modern scientific thought». Haifa, Israel, 2022. P.21–23.

58. Любченко А. І., Сержук О. П. Індукування морфогенезу та цитологічний аналіз рослин-регенерантів рижію ярого. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі» присвяченої 100-річчю кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології ім. І. П. ЧУЧМІЯ Уманського НУС. Умань, 2022. С. 97.

 
Патенти:
1. Рябовол Л. О., Парій Ф. М., Яценко А. О., Труш С. Г., Любченко А. І. Патент на корисну модель № 24325 від 25.06. 2007 р. (Україна). Спосіб активації розвитку меристем та розмноження рослин цикорію коренеплідного; Заявл. 21.02.2007; Опубл. 25.06. 2007, Бюл. № 9. 3 с.
2. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Любченко А. І, Діордієва І. П. Патент на корисну модель №136523 від 27.08.2019 р. (Україна). Спосіб індукування калюсної тканини рижію ярого; Заявл. 22.02.2019; Опубл. 27.08.2019; Бюл. №16. 3 с. 
3. Сержук О. П.; Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Леонтюк І. Б., Заболотний О. І., Андрусик Р. В., Бачук О. Р. Патент на корисну модель № 133376 (Україна) від 10.04.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу малини (Rubus idaeus L.). Заявл. 04.06.2018; Опубл. 10.04.2019; Бюл. № 7.
4. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Андрусик Р. В., Патент на корисну модель № 137576 (Україна) від 25.10.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу шипшини звичайної (Rosa canina L.). Заявл. 19.04.2019; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20. 
5. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Андрусик Р. В., Патент на корисну модель № 137578 (Україна) від 25.10.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу суниці садової (Fragaria ananassa duch.). Заявл. 19.04.2019; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20.
6. Сержук О. П.; Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Леонтюк І. Б., Заболотний О. І., Андрусик Р. В., Гончарук В. В. Патент на корисну модель № 137579 (Україна) від 25.10.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу ожини (Rubus subgenus eubatussect. moriferi & ursini). Заявл. 19.04.2019; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20.
7. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Андрусик Р. В., Патент на корисну модель № 137577 (Україна) від 25.10.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу малиново-ожинового гібриду тайбері. Заявл. 19.04.2019; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20..
8. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Миколайко В. П. Патент на корисну модель № 143186 (Україна) від 10.07.2020 р. Живильне середовище для укорінення агрусу звичайного (Ribes uva-crispa L.) in vitro. Заявл. 16.03.2020; Опубл. 10.07.2020; Бюл. № 13.
9. Сержук О. П., Любченко А. І., Мостов'як С. М., Слободяник Г. Я., Жиляк І. Д., Мостов'як І. І., Воробйова Н. В., Ковтунюк З. І., Щетина М. А. Патент на корисну модель № 148952 (Україна) від 05.10.2021 р. Спосіб укорінення експлантів м'яти перцевої (Mentha x Piperita L.) in vitro. Заявл. 08.02.2021; Опубл. 05.10.2021; Бюл. № 40.
10. Сержук О. П., Любченко А. І., Мостов'як С. М., Очеретенко Л. Ю., Миколайко І. І., Жиляк І. Д., Мостов'як І. І., Миколайко В. П., Пушка О. С. Патент на корисну модель № 148953 (Україна) від 05.10.2021 р. Спосіб укорінення експлантів обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) in vitro. Заявл. 08.02.2021; Опубл. 05.10.2021; Бюл. № 40.
11. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Заболотний О. І., Гнатюк Н. О. Воробйова Н. В. Патент на корисну модель № 148950 (Україна) від 05.10.2021 р. Спосіб укорінення експлантів смородино-агрусового гібриду йошти in vitro. Заявл. 08.02.2021; Опубл. 05.10.2021; Бюл. № 40.
12. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Мартинюк А. Т., Миколайко В. П., Розборська Л. В., Красноштан І. В., Щетина М. А. Патент на корисну модель № 148949 (Україна) від 05.10.2021 р. Спосіб укорінення експлантів порічок червоних (Ribes rubrum L.) in vitro. Заявл. 08.02.2021; Опубл. 05.10.2021; Бюл. № 40.