Меню

Любченко Інна Олександрівна

Любченко Інна Олександрівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: старший викладач
Email: genetica2015@udau.edu.ua

 

  АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Любченко Інна Олександрівна
Посада Викладач-стажист кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
Освіта Уманський національний університет садівництва, 2012 рік. Спеціальність Селекція і генетика с.-г. культур. 
Диплом ЕР №43933246 від 21 грудня 2012 року
Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук
 Диплом ДК №059036 від 09 лютого 2021 року. 
 Спеціальність: 06.01.05 «Селекція і насінництво».
Аспірантура 2014–2020 рр. Уманський національний університет садівництва
Тема дисертаційної роботи Створення вихідного матеріалу рижію ярого стійкого до стресових чинників за використання біотехнологічних методів
Стаж роботи  загальний - 14 років
  педагогічний - 1 рік
Дисципліни, що викладає:
Сфера наукових інтересів Селекція та біотехнологія рослин
Тема дослідження «Наукові основи використання біотехнологічних методів в селекції технічних культур»
   
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 

 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
Монографії:
1. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Полторецький С. П., Любченко І. О., Сержук О. П., Рябовол Я. С. Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: монографія / за ред. Л. О. Рябовол і С. П. Полторецького. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. 140 с.
2. Любченко А. І., Любченко І. О. Особливості формування елементів продуктивності та урожайність сомаклональних ліній рижію ярого / Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія. За ред. О. І. Улянич. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2021. С. 135–155
Наукові статті у журналах з індексом цитування:
1. Riabovol Ia., Riabovol L., Diordiieva I., Poltoretskyi S., Lubchenko A., Kononenko L., Kryzhanovskyi V. Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographically remote forms. Ukrainian journal of ecology. 2018. Vol. 8. Iss. 3. P. 33–36.
2. Leonova, K.P., Morgun, A.V., Hospodarenko, H.M., Rassadina, I.Y., Kryzhanovskiy, V.G., Martyniuk, A.T. (2020). Ecological plasticity and productive potential of tobacco in Central Forest Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 55-62.
Наукові статті у закордонних виданнях:
1. Любченко И. А., Любченко А. И., Рябовол Л. О. Влияние солевого стресса на каллусогенез рыжика ярого. Земледелие и защита растений. 2018. № 3 (118). С. 23–25.
Наукові статті у фахових виданнях:
1.  Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин. Збірник наукових праць УНУС. 2016. Вип. 88. С. 126–139. 
2. Любченко А. І., Любченко І. О. Отримання стерильної культури Camelina sativa L. Збірник наукових праць УНУС. 2017. Вип. 90. С. 197−205. 
3. Любченко І. О., Любченко А. І., Рябовол Л. О. Модифікація живильних середовищ для індукування калюсогенезу in vitro рижію ярого. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 1 (71). URL: http://www.nbuv. gov.ua/e-journals/10019-21446-1-SM.pdf. 
4. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Любченко І. О. Вплив модифікованого живильного середовища на мікроклонування рослин in vitro рижію ярого. Збірник наукових праць УНУС. 2018. Вип. 92. С. 133–141. 
5. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Морфогенез солестійких клітинних ліній рижію ярого. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. № 2. С. 29–32.
6. Любченко А. І., Любченко І. О. Аналіз продуктивності рослин сомаклональних ліній рижію ярого. Збірник наукових праць УНУС. 2020. Вип. 96. С. 303–319. 
7. Рябовол Л., Любченко А., Любченко І. Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого. Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. 2018. № 22 (1). С. 13–20. 
8. Любченко А. І., Любченко І. О. Аналіз продуктивності рослин сомаклональних ліній рижію ярого. Збірник наукових праць УНУС. 2020. Вип. № 96. С. 303–319.
9. Любченко А. І., Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Аналіз параметрів господарсько-цінних ознак рижію ярого для умов Правобережного Лісостепу України за умов зміни клімату. Збірник наук. праць УНУС. 2021. Вип. № 98. С. 199–210.

Статті в збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей:
1. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Любченко І. О. Отримання in vitro морфогенної калюсної біомаси рижію ярого. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва. 11–12 березня 2014 року. Умань, 2014. С. 49–50.
2. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Любченко І. О. Підбір умов для індукції та культивування калюсної тканини рижію ярого. Матеріали Міжнародної наукової конференції Гетерозис: досягнення та проблеми, присвяченої 110-річчю від дня народження видатного генетика Ю. П. Мірюти. 18–20 березня 2015 року. Умань, 2015. С. 55–56
3. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Індукція формування морфогенної калюсної тканини рижію ярого. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва, присвяченої 140-річчю від дня народження професора С. М. Вуколова та 135-річчю від дня народження академіка В. І. Едельштейна. 23 вересня 2015 року. Умань, 2015. С. 31–33. 
4. Любченко І. О., Любченко А. І., Рябовол Л. О. Стерилізація експлантів рижію ярого при введенні в культуру in vitro. Матеріали ΙΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання сучасної аграрної науки. 20 листопада 2015 року. Умань, 2015. С. 74–75
5. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Отримання культури in vitro рижію ярого. Матеріали Міжнародної наукової конференції Селекційно-генетична наука і освіта. 16–18 березня 2016 року. Умань, 2016. С. 216–218. 
.
6. Любченко І. О., Любченко А. І. Модифікація живильних середовищ для мікроклонального розмноження рижію ярого. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Новітні агротехнології: теорія та практика, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. 11 липня 2017 року. Київ, 2017. С. 210–211. 
7. Любченко І. О., Любченко А. І. Індукція морфогенезу калюсної тканини рижію ярого. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання сучасної аграрної науки. 15 листопада 2017 року. Умань, 2017. С. 70–71. 
8. Любченко І. О., Любченко А. І., Сержук О. П. Характеристика сомаклональних ліній рижію ярого отриманих методами клітинної селекції. Матеріали Міжнародної наукової конференції Селекційно-генетична наука і освіта, присвяченій 150-річчю факультету агрономії Уманського національного університету садівництва. 19–21 березня 2018 року. Умань, 2018. С. 153–154.
9. Любченко І. О. Сорти та селекція рижію ярого в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Генетика і селекція в сучасному агрокомлексі. 26 червня 2018 року. Умань, 2018. С. 94–97. 
10. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Добір in vitro клітинних ліній рижію ярого стійких до осмотичного стресу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання сучасної аграрної науки, присвячену 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС. 15 листопада 2018 року. Умань, 2018. С. 101–103. 
11. Любченко І. О., Любченко А. І., Сержук О. П. Перспективи використання енергетичною культурою рижію ярого. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Екологія − шляхи гармонізації відносин природи та суспільства, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності. 20 жовтня 2018 року. Умань, 2019. С. 44–46. 
12. Любченко І. О. Збереження ознаки стійкості до NaCl у сомаклонів рижію ярого при переході з клітинного рівня на рівень цілісної рослини. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр., приуроченої 175-річчю Уманського НУС. 14–15 травня 2019 року Умань, 2019. С. 58–60.
13. Любченко І. О. Морфогенна активність in vitro солестійких клітинних ліній рижію ярого. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання агротехнологій. 28 березня 2019 року. Умань, 2019. С. 55–56.
14. Lіubchenko A. І., Lіubchenko I. О., Serzhuk O. Р. Results of the cell breeding of the Сamelina sativa on resistance to salt and osmotic stress. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна освіта та наука: досягнення і перспективи розвитку, присвячена видатним вченим Васильківському С. П. і Молоцькому М. Я. – засновникам наукової школи з селекції та насінництва пшениці і картоплі та 100-річчю з часу заснування Агробіотехнологічного (Агрономічного) факультету». 4–5 березня 2021 року. Біла Церква, 2021. С. 34–36.
15. Любченко А. І., Любченко І. О. Особливості фенологічного розвитку сомаклональних ліній рижію ярого залежно від погодних умов. Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання)». 19 березня 2021 року. Умань, 2021. С. 139–142.
16. Любченко А. І., Любченко І. О. Селекція та сорти ріпаку ярого в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. 20 травня 2021 року. Умань, 2021. С. 23–25.
17. Liubchenko I. O., Liubchenko A. I., Kotsyuba S. P., Fomenkо О. О. Retesting of salt-tolerant somaclonal plant lines of Camelina sativa. Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання)». 19 березня 2020 року. Умань, 2020. С. 116–118.
Патенти:
  1. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Любченко А. І., Діордієва І. П. Патент на корисну модель №136523 від 27.08.2019 р. (Україна). Спосіб індукування калюсної тканини рижію ярого; Заявл. 22.02.2019; Опубл. 27.08.2019; Бюл. №16. 3 с. 

 

  

   

Якісна характеристика викладача

Наукові публікації

Методичні вказівки