Меню

Сержук Олександр Петрович

Сержук Олександр Петрович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: genetica2015@udau.edu.ua

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

   

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Сержук Олександр Петрович
Посада Доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
Освіта Уманський державний аграрний університет, 2006 р.
Агроном-дослідник, диплом ЕР №30089190 від 16 червня 2006 р.
Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук
диплом ДК №066585 від 23 лютого 2011 р. (протокол Вищої атестаційної комісії України №20-09/2). Спеціальність: 06.01.05 «Селекція і насінництво».
Аспірантура 2006–2009 рр., Уманський національний університет садівництва
Тема дисертаційної роботи Розробка методів створення вихідного матеріалу в селекції глоду (Crataegus L.)
Вчене звання доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології
Атестат 12ДЦ №045680 від 15 грудня 2015 р. (протокол Атестаційної комісії №5/02–Д)
Останнє підвищення кваліфікації Білоцерківський національний аграрний університет Інститут післядипломного навчання, м. Біла Церква; курси підвищення кваліфікації (стажування). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/000066–18 від 16.02.2018 р.
Нагороди, звання Грамота Уманського НУС (2012р.);
Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013р.);
Почесна грамота Уманської райдержадміністрації (2014р.);
Почесна грамота Уманської районної ради (2018р.);
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019).
Стаж роботи загальний –15 роки
педагогічний – 11 років
Дисципліни, що викладає: «Основи біотехнології у рослинництві», «Екологічні біотехнології», «Екологічна та адаптивна селекція і екологічні принципи насінництва сільськогосподарських культур»
Сфера наукових інтересів генетика, селекція та біотехнологія нетрадиційних плодових культур
Тема дослідження «Створення і розмноження вихідного матеріалу нетрадиційних плодових культур для плодівництва і фармації»

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
Монографії
1. Сержук О.П., Полторецький С.П., Любченко А.І. Селекція глоду в Україні : монографія. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець “Сочінський М. М.”), 2018. 168 с.
2. Любченко А. І., Рябовол Л. О., Полторецький С. П., Любченко І. О., Сержук О. П., Рябовол Я. С Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: монографія за ред. Л. О. Рябовол і С. П. Полторецького. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. 138 с.
Наукові статті у журналах з індексом цитування
1. Diordiieva I., Riabovol L., Riabovol Ia., Serzhuk O., Novak A., Kotsiuba S. The characteristic of wheat collection created by Triticum aestivum L./Triticum spelta L. hybridization. Agronomy research. 2018. Vol. 16. № 4. Р. 45–53..
Наукові статті у фахових виданнях
1. Сержук О.П. Цінність представників роду Crataegus L. колекції НДП «Софіївка» НАН України в селекції на зимостійкість / О.П. Сержук // Зб. наук. праць Укр. т-ва генет. і селекц. ім. М.І. Вавилова. — К.: Логос, 2007. — Т. 2. — С. 512–516.
2. Сержук О.П. Вдосконалення методики стерилізації мікроживців представників роду Crataegus L. для культури in vitro / О.П. Сержук // Зб. наук. праць УДАУ. — 2008. — Сек. 1. — С. 148–152.
3. Опалко О.А. Вплив строків введення в культуру in vitro на активацію розвитку експлантів представників роду Crataegus L. / О.А. Опалко, М.В. Небиков, О.П. Сержук // Зб. наук. праць УДАУ. — 2008. — Вип. 67. — Ч. 1. — С. 57–62..
.
4. Опалко О.А. Розвитoк експлантів представників роду Crataegus L. залежно від строків введення в культуру in vitro / О.А. Опалко, М.В. Небиков, О.П. Сержук // Наук. вісник нац. аграрн. ун-ту. — 2008. — Вип. 122. — С. 291–297.
5. Сержук О.П. Сезонна динаміка регенераційного потенціалу глоду / О.П. Сержук // Науковий вісник НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.,13. — С. 30–34.
6. Небиков М.В. Морфогенез представників роду Crataegus L. у культурі in vitro / М.В. Небиков, О.П. Сержук // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НДП "Софіївка" НАН України. — 2010. — Вип. 6. — С. 84–87.
7. Небиков М.В. Розмноження представників роду Grataegus L. у культурі in vitro / М.В. Небиков, О.П. Сержук // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. НАН України, НААН України, АМН України, Укр. т-ва генет. і селекц. ім. М.І. Вавилова; редкол.: В. А. Кунах (голов. ред.) та ін. — К.: Логос, 2010. — Т. 9. — С. 318–322.
8. Опалко А.І. Удосконалення способів пророщування насіння представників роду Crataegus L. / А.І.Опалко, О.П.Сержук // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НДП "Софіївка" НАН України. — 2010. — Вип. 6. — С. 49–55.
9. Опалко А.І. Розмноження глоду в культурі in vitro / А.І. Опалко, О.П. Сержук, М.В. Небиков, Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Збірник наук. праць УНУС «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». — Умань, 2011. — С. 194–198.
10. Любченко А.І. Вплив засолення на культуру проростків рижію ярого / А.І.Любченко, Л.О. Рябовол, О.П. Сержук // Збірник наук. праць УНУС. — Умань, 2011. — Вип. № 77. — С. 98–102.
11. Любченко А.І. Умови мікророзмноженя in vitro солестійких сомаклонів цикорію коренеплідного при їх повторному ретестуванні vitro / Любченко А.І., Рябовол Л.О., Сержук О.П. // Зб. наук. праць. Інститут біоенергетичних ресурсів. — 2011. — №12 — С. 161–165.
12. Сержук О.П. Проблеми міжвидової гібридизації глоду різних локалітетів / О.П. Сержук, А.І. Любченко, Л.О. Рябовол. // Збірник наук. пр. УНУС — Вип.80 ч. 1. — 2012. — С. 97–102.
13. Поліщук В.В. Вегетативне розмноження і вирощування садивного матеріалу декоративних форм Abies alba mill / В.В. Поліщук, В. М. Грабовий, М.Ю. Осіпов О.П. Сержук // Вісник Уманського національного університету садівництва. — 2015. — №1. — С. 89–93.
14. Поліщук В.В.Стерилізація рослинного матеріалу буряка цукрового в залежності від типу стерилізатора, концентрації і експозиції стерилізації in vitro / В.В. Поліщук, Л.М. Карпук, І.М. Пушка, О.П. Сержук,  Т.В. Поліщук // Вісник Уманського національного університету садівництва. — 2015. — №1. — С. 71–76.
15. Сержук О.П. Вегетативне розмножування глоду in vitro // Садівництво: Зб. наук. праць. — 2015. — Вип. 70. — С. 197–201.
16. Сержук О.П. Представники роду Crataegus L. в Україні // Автохтонні та інтродуковані рослини: Зб. наук. праць НДП "Софіївка" НАН України. — 2015. — Вип. 11. — С. 114–123.
17. Сержук О.П. Феномен лисенківщини в геномну еру. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. Том 15, №1 С. 174–178
Статті в збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей:
1. Opalko O. Influence the physiology state of donor plants to activation a development of explants representatives of genus Crataegus L. in the culture in vitro / O. Opalko, A. Serjyk // Proceedings of the III international young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Maria Makarevych (Odesa, 15–18 May, 2007). — Odesa: Pechatniy dom, 2007. — P. 51.
2. Опалко О.А. Разнообразие и использование представителей рода Crataegus L. / О.А. Опалко, А.П. Сержук // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: матер. междунар. науч. конф. 5–8 июня 2007 г. — СПб.: Наука, 2007. — С. 676–679.
3. Опалко О.А. Перспективи мікроклонального розмноження деревних рослин / О.А. Опалко, О.П. Сержук, Н.В. Горобець // Біологія: від молекули до біосфери: матер. ІІ міжнар. конф. молодих учених, 19–21 листопада 2007 р.: тези доповідей. — Харків, 2007. — С. 113–115.
4. Опалко О.А. Вплив фізіологічного стану донорних рослин на активацію розвитку експлантів представників роду Crataegus L. в культурі in vitro / О.А. Опалко, О.П. Сержук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. — Умань, 2007. — Ч. 1. — С. 81–82.
5. Сержук О.П. Рід Crataegus L. та напрямки використання його видів / О.П. Сержук // Матеріали наукової конференції “Сучасні інтенсивні сорти і сортові технології у виробництво”, Умань, 2007. — С. 72–73.
6. Сержук О.П. Перспективні для селекції та інтродукції в правобережний лісостеп України сорти глоду / О.П. Сержук В.М. Меженський // Молодь і поступ біології: IV міжнар. наук. конф. студ. і аспір., 7–10 квіт. 2008 р.: збірник тез — Львів, 2008. — С. 289.
7. Сержук О.П. Фенологічні дослідження — перший етап інтродукції, селекції та прискореного розмноження представників роду Crataegus L. / О.П. Сержук // Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин: міжнар. наук. – прак. конфер. Вид-во ДНУ, 2008. — С. 143–144.
8. Сержук О.П. Вирощування гібридного насіння Crataegus L. у культурі in vitro / О.П. Сержук // Біологія від молекул до біосфери: матер. III міжнар. конф. молод. наук., 18–21 листоп. 2008 р., — Харків, 2008. — С. 253.
9. Сержук О.П. Регенераційна здатність представників роду Crataegus L. / ОП. Сержук // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Умань, 2008. — Ч. 1. — С. 141–143.
10. Опалко А.І. Лікарські властивості представників роду Crataegus L. / А.І. Опалко, О.А. Опалко, О.П. Сержук // Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений: междунар. научн. – практ. конф., 8–12 июня 2009 г.: тезисы докл. — Симферополь, 2009. — С. 138.
11. Сержук О.П. Міжвидове схрещування глоду з різними строками цвітіння / О.П. Сержук // Інтродукція, селекція та захист рослин: матер. другої міжнар. наук-конф., 6–8 жовтня 2009 р. — Донецьк, 2009. — Том 2. — С. 231–233.
12. Сержук О.П. Регенераційна здатність представників роду Crataegus L. як критерій придатності для вегетативного розмноження / О.П. Сержук // Біологія від молекул до біосфери: матер. IV міжнар. конф. молод. наук., 17–21 листоп. 2009 р., — Харків, 2009. — С. 223.
13. Сержук О.П. Генеза представників роду Crataegus L. / О.П. Сержук // Еволюція рослинного світу в природному і культигенному середовищі: матер. міжнар. наук. конф., 20–23 жовтня 2009 р.: зб. тез доп. — Умань, 2009 — С. 49–50.
14. Опалко О.А. Оцінювання посухостійкості видів роду Crataegus L. / О.А. Опалко, О.П. Сержук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. — Умань, 2010. — Ч. 1. — С. 85–86.
15. Сержук А.П. Морфогенез представителей рода Боярышник в культуре in vitro / А.П. Сержук, А.И. Опалко, М.В. Небыков // І междунар. науч.-практ. Беккеровские чтения: Сб. науч. трудов по матер. конф. — Волгоград: ТриАС, 2010. — Часть 2. — С. 157–159.
16. Косенко І.С., Опалко А.І., Опалко О.А., Сержук О.П., Горобець Н.В. Регенераційна здатність як критерій використання деревних рослин у ландшафтних композиціях // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: Матеріали VI міжнар. наук. конф. «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку» (Донецьк, 4–7 жовтня 2010 р.). — Донецьк: ДБС, 2010. — С. 250–253.
17. Сержук О.П. Індукування ризогенезу in vitro у рослин роду CRATAEGUS L. / О.П. Сержук // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. — Умань, 2011. — Ч. 1. — С. 109.
18. Сержук О.П., Любченко А.І. Перспективні для селекції сорти глоду // Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці від дня утворення Українського центру експертизи сортів рослин «Стан та перспективи формування сортових ресурсів в Україні». — Київ, 2012. — С. 159–161.
19. Любченко А.І., Рябовол Л.О., Сержук О.П. Використання хлориду натрію для оцінки рівня солестійкості рижію ярого // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. — Умань, 2012. — С. 72–73.
20. Любченко А.І., Рябовол Л.О., Сержук О.П. Використання біотехнологічних методів при створенні посухостійких форм ріпаку ярого // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (до 60-річчя утворення Черкаської області). — Умань, 2013. — С. 70–71.
21. Сержук О.П. Використання мікроклонування in vitro в селекції сільськогосподарських культур / О.П.Сержук, А.І. Любченко, Л.О. Рябовол // Матеріали Міжнародної наук. конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». — Умань, 2013. — С. 101–102.
22. Єщенко О.В. Функціонування андроцею буряків цукрових при застосуванні гербіцидів Промінь та Квазар на насінниках /Єщенко О.В. та ін.// Тези доповідей міжнародної наук. конференції  «Генетика і селекція: Досягнення та проблеми» (18–20 березня 2014р.) — УНУС. — 2014. — С. 36–38.
23. Сержук О.П. Оцінювання регенераційного потенціалу сортів глоду /О.П. Сержук, О.А. Опалко, А.Д. Черненко// Тези доповідей міжнародної наук. конференції «Генетика і селекція: Досягнення та проблеми»(18–20 березня 2014р.) — УНУС. — 2014. — С. 113–115.
24. Сержук О.П. Скоростиглість інбредних ліній кукурудзи /О.П. Сержук, Я.В. Довгань// матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 11 берез. 2014 р.). — Умань: Вид-во УНУС, 2014. — С. 75–76.
25. Єщенко О.В. Мікроклональне розмноження регенерантів з проростків головок коренеплодів буряків кормових на різних живильних середовищах /О.В. Єщенко, О.П. Сержук, О.С. Лейміч, Н.І. Кравченко// матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, (Умань, 11 берез. 2014 р.). — Умань: Вид-во УНУС, 2014. — С. 31–33.
26. О.П. Сержук Переваги in vitro над традиційними методами розмноження плодових культур /О.П. Сержук// Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» присвячено 110-річчю від дня народження видатного генетика Ю.П. Мірюти (18–20 березня 2015 року) УНУС — 2015. — Умань — С. 106–108.
27. Сержук О.П. Декоративна цінність представників роду глід (CRATAEGUS L.) / О.П. Сержук, Л.О. Рябовол, А.І. Любченко // Матеріали Міжнародної наук. конференції «Актуальні проблеми садаво-паркового мистецтва». – Умань, 2015. – С. 147–150
28. Сержук О.П. Проліферативна активність буряку цукрового in vitro залежно від умов пророщування насіння матеріали міжнародної наук. конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». — Умань, 2017. — С. 101–102.
29. Любченко А.І., Любченко І.О., Серждук О.П. Характеристика сомаклональних ліній рижію ярого отриманих методами клітинної селекції. Умань, 2018 С. 86-88.
30. О. П. Сержук Сучасний сортимент ріпаку озимого в Україні Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання) // Матеріали VIІІ міжнародної наукової конференції 18–20 березня 2019 року / [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2019. – С. 127
31. Любченко І. О., Любченко А. І., Сержук О. П. Перспективи використання енергетичною культурою рижію ярого. Збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності «Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2019. С. 44
32. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Сержук О. П. Ідентифікація насіннєвого матеріалу сомаклонів цикорію коренеплідного до дії стресових чинників. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приуроченої 175-річчюУманського НУС. Умань, 2019. С. 77–79.
Вітчизняні патенти:
1. Патент на корисну модель № 60340. Живильне середовище для індукції ризогенезу глоду зеленом’ясого ( Crataegus chlorosarka  Max .) // Заявка № u 2011 01898 подана 18.02.2011; зареєстрована у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.06.2011 / І.С. Косенко, А.І. Опалко, М.В. Небиков, О.П. Сержук. — 2011. — Бюл. № 11. — 6 с.
2. Сержук О. П.; Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Леонтюк І. Б., Заболотний О. І., Андрусик Р. В., Бачук О. Р. Патент на корисну модель № 133376 (Україна) від 10.04.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу малини (Rubus idaeus L.). Заявк. 04.06.2018; Опубл. 10.04.2019; Бюл. № 7.
3. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Андрусик Р. В., Патент на корисну модель № 137576 (Україна) від 25.10.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу шипшини звичайної (Rosa canina L.). Заявк. 19.04.2019; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20.
4. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Андрусик Р. В., Патент на корисну модель № 137578 (Україна) від 25.10.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу суниці садової (Fragaria ananassa Duch.). Заявк. 19.04.2019; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20.
5. Сержук О. П.; Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Леонтюк І. Б., Заболотний О. І., Андрусик Р. В., Гончарук В. В. Патент на корисну модель № 137579 (Україна) від 25.10.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу ожини (Rubus subgenus eubatussect. Moriferi s Ursini). Заявк. 19.04.2019; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20.
6. Сержук О. П., Жиляк І. Д., Майборода В. М., Мостов'як І. І., Любченко А. І., Щетина С. В., Андрусик Р. В., Патент на корисну модель № 137577 (Україна) від 25.10.2019 р. Живильне середовище для індукції ризогенезу малиново-ожинового гібриду Тайбері. Заявк. 19.04.2019; Опубл. 25.10.2019; Бюл. № 20.

 

 Якісна характеристика викладача

Наукові публікації

Методичні вказівки

 

Викладає навчальні дисципліни: 

 «Екологічна та адаптивна селекція і екологічні принципи насінництва сільськогосподарських культур»

«Основи біотехнологій у рослинництві»

«Біотехнологія та генна інженерія»

«Екологічні біотехнології»